maranata

yesuus dafii koottu

News

Manni Maree Bakka Bu'oota Ummataa wal-ga'ii idilee 31ffaa bara hojii 3ffaa taa'een baajata walii galaa bara hojii 2006 birrii Biiliyoona 100 fi Biiliyoona 54 fi Miiliyoona 900 dhiyeesse.

Suudaan ijaarsa Hidha Haaromsaa Itiyoophiyaa akka deeggartu beeksifte.

itiyophiyaa keessatti hojji dhabdoonni baay'achuurraan kan ka'e dubartoonninni baay'een

gara biyya ormaatti baqachuun du'aaf saaxilamaa jiru akka jiraatonni tokko tokko jedhannitti itiyophiyaa keessatti hojjin kan argamu firaan qofa ta'uusaa ibsaniiru warri fira waajjira keessa hin qabne ragaa barumsaas qabaatan fira hin qaban taanan hojii malee taa'u

[Dhrtvo 18 08 2005] Piroojektii paaraalimpiikii Asallaa keessatti shaakalli fi leenjii gaarii argachaa akka jiran Atileetonni dubbatan. Akkuma Ispoortii kanneen biroo Paaraalimpiikiif xiyyeeffannoon kennamnaan qabxii gaariin galmaa'uu akka danda'u himaniiru. Imamani Ispoortii Itiyoophiyaa lammileen biyyaatti fayyadamtoota fi hirmatoota Ispoortii ta'uu qabu jedha. Kanaanis yeroo adda addaatti dorgommiin Ispoortii manneen barnoota, raayyaa ittisaa biyyaa fi raayyaa poolisii gidduutti dorgomamuu akkasumas taphata guutuu Itiyoophiyaattin Atileetoota olompikirratti bakka bu'an horachuun danda'amee jira. Ispoortii paralimpikii cimsuuf immoo Komishiniin Ispoortii Fedaralaa piroojektii qaama midhamtoota Asallaa, Adaamaa, Shashamanee fi godina adda naannawaa Finfinneetti hundeessun hojiin eegalameera. Akka naannoo Oromiyaatti Shashamanee Assallaa fi Adaamaa dorgommii paaralimikii kanaan yeroo baay'ee qabxii gaarii galmeesisaniiru. Pirojektii paralimipikii kanan imoo magaalaa Assaallatti hojiileen eegalaman jajjabeessa ta'uu leenjitoonni dubbataniiru. Magaalaa Assallatti leenjisaa paralimipikii kan ta'an obbo Asaafa Ta'a Ispoortii kana cimsuuf dhaabbilee garagara waliin ta'uun hojjetama jira jedhan. Yemmuu pirojektii paralimipikii Assaallaa kana jalatti Ispoorteessitoonni 40 leenji'a jiru jedhame. Balaay Tasammaatu gabaase.


No entries.

Rss_feed