maranata

yesuus dafii koottu

 

Hidda Dhaloota Yesuus

Kiristoosi

1:1-7Kwf ⇒ Luq 3 : 23 -38

1 Hiddi dhaloota Yesuus Kiristoosi

isa sanyii Daawiti, sanyii

Abraahami ta'e sanaa kana:

2Abrahaam Yisaaqin dhalfatea;

Yisaaq Yaaqoobin dhalfate;

Yaaqoob Yihuudaafii obboleeyyan

isaa dhalfate;

3Yihuudaan Ti'imaar irraa

Faaresii fi Zaaraa dhalfate;

Faares Hesronin dhalfate;

Hesron Araamin dhalfate;

4Araam Amiinaadaabin dhalfate;

Amiinaadaab Nahasoonin

dhalfate;

Nahasoon Salmoonin dhalfate;

5Salmoon Ra'aab irra Bo'eezin

dhalfate;

Bo'eez Ruut irraa Yoobeedin

dhalfate;

Yoobeed Iseeyin dhalfate;

6Iseey Daawit Mooticha dhalfate.

Daawit niitii Oriyooni irraa

Solomoonin dhalfate;

7Solomoon Robi'aamin dhalfate;

Robi'aam Abiyaa dhalfate;

Abiyaan Asaafin dhalfate;

8Asaaf Yosaafixin dhalfate;

Yosaafix Yoraamin dhalfate;

Yoraam Oziyaa dhalfate;

9Oziyaan Yo'ataamin dhalfate;

Yo'ataam Akaazin dhalfate;

Akaaz Hisqiyaasin dhalfate;

10Hisqiyaas Minaasee dhalfate;

Minaaseen Amoonin dhalfate;

Amoon Yoosyaasin dhalfate;

11Yoosiyaas bara boojuu

Baabilooni keessa,

Ikooniyaanii fi obboleeyyan

isaa dhalfate.

12Boojuu Baabilooni booddee,b

Ikooniyaan Salaatiyaalin dhalfate;

Salaatiyaal Zarubaabelin dhalfate;

13Zerubaabel Abiyuudin dhalfate;

Abiyuud Eliyaaqeemin dhalfate;

Eliyaaqeem Aazaarin dhalfate;

14Aazaar Saadoqin dhalfate;

Saadoq Akiimin dhalfate;

Akiim Eliyuudin dhalfate;

15Eliyuud Alaazaarin dhalfate;

Alaazaar Maataanin dhalfate;

Maataan Yaaqoobin dhalfate;

16Yaaqoob Yooseefin dhalfate;

Yooseef kunis dhiirsac Maariyaamiiti;

Maariyaam immoo

ishii Yesuus isa Kiristoos

jedhamu deessed sanaa dha.

17Egaa walumaa galatti Abrahaamii

hanga Daawitiitti dhaloota

kudhanii-afuri, Daawitii hanga

boojuu Baabilooniitti dhaloota

kudhanii-afuri, boojuu Baabiloo

niitii hanga Kiristoosiitti dhaloota

kudhanii-afurtu ture.

a2 ykn dhalche /godhate /Uumate;

b12 ykn duuba; c16 ykn abbaa manaa/

abbaa worraa; d16 ykn deette;

WANGEELA MAATEWOOSI

Dhalachuu Yesuus Kiristoosi

18Dhalachuuni Yesuus Kiristoosi

akkana ture: Haati isaa

Maariyaam kaadhimae Yooseefi

turte; isiinis otoo Yooseef wajjiin

wal-bira hin gayin hafuura

Qulqulluun ulfooftee argamte.

19Yooseef Kaadhimnif ishii sunis

waan nama qajeelaa tureef,

dhossaadhaan ishii dhiisuu murteesse

malee, uumata duratti ishii

qaanessuu hin barbaanne.

20Otoo inni waan kana yaadaa

jiruu, Maleekkaani gooftaa abjuung

itti muldhatee, akkana jedheen;

"Yaa Yooseef ilma

Daawiti, kaadhimni tee Maariyaam

Hafuura Qulqulluudhaan

waan ulfoofteef isii fuudhuu hin

sodaatin. 21Ishiini ilma deetti;

atis maqaa isaa Yesuus jettee

moggaafta; inni saba isaa cubbuu

isaanii irraa ni fayyisaatii."

22Kun hundinuu wonni

gooftaani karaa raajichaatiinh

dubbate sun akka raawwatamuufi

ta'e. 23Innis, "Kunoo, dubri tokko

ni ulfoofti; ilma ni deessi; maqaa

isaas Amaanu'el jedhu" jedha.

Amaanu'el jechuunis,"Waaqayyo

nu waliin jira" jechuu dha.

24Yooseefis hirriibaa dammaqee

akkuma maleekkaani gooftaa isa

ajajetti Maariyaamin niitummaadhaan

mana isaatti fudhate. 25Garuu

inni hanga ishiini ilma hangafa

deettutti ishiitti hin buune.

Maqaa isaas, "Yesuus" jedhee

moggaase.

Dhufaatii Beettotaa

2 Bara mooticha Herodisi keessa,

erga Yesuus kutaa biyyaa

Yihuudaa magaalaaj Beetaliiheemitti

dhalatee booddeek, beettonni

tokko ba'a biiftuutii gara Yerusaalemi

dhufan. 2Isaanis, "inni

mootii Yihuudotaa ta'uuf dhalate

sun eessa jira? Nu urjii isaa ba'a

biiftuutti arginee isaaf sagaduu

dhufneerra" jedhanii gaafatan.

3Herodis Mootichi yommuu

waan kana dhagayetti ni rifate;

Yerusaalemis guutummaatti isa

wajjiin rifatte. 4Innis luboota

hangafootaal fi barsiistota seeraa

hunda saba keessaa walitti qabee,

Kiristoos eessatti akka dhalatu

isaan gaafate. 5Isaanis akkana

jedhanii deebisaniif; "kutaa

biyya Yihuudaa, magaalaa Beetaliheemiitti

dhalata; kunis dubbii

raagichi,m

6"'Yaa Beetaliheem ishii biyya

Yihuudaa,

ati matumaan bulchitoota

Yihuudaatii gadii miti;

Saba koo Israa'elin kan bulchu

si keessaa ni ba'aatii' "

jedhee barreesse sanaa dha.

7Kana booddee Herodis beettota

sana dhossaatti waamee yeroo

itti urjiini sun muldhate isaani

e18 ykn intala kadhatan; f19 ykn gurbaa

dubra kadhatu; g20 ykn oobjuun/

eebjuun; h22 ykn raagaatiin; i22 ykn

guutamtuuf; j1 ykn dira; k1 ykn

duubatti; l4 ykn qaallolee gugurdoo;

m5 ykn raajichi; n6 ykn diqqumallee

Maatewoos 1:18 2

irraa hubate. 8Innis, "dhaqaatii

jabeessaa mucicha barbaadaa;

yeroo argitanitti immoo akka anis

dhufee isaaf sagaduuf koottaa

natti himaa" jedhee Beetaliheemitti

isaan erge.

9Isaanis eegii waan mootichi

jedhe sana dhagahanii booddee

adeemsa isaanii itti fufan; urjiini

isaani ba'a biiftuutti argan sunis

hanga bakkao mucichi ture ga'ee

dhaabatutti isaani dura deeme.

10Isaanis yeroo urjii sana arganitti

akka malee gammadan.11Akkuma

gara manaatti ol-seenaniinis muc

icha, haadha isaa Maariyaam

waliin argan; jilbiinfataniis sagadaniif;

qorxiip isaaniis bananii

kennaa warqii, hixaanaa fi qumbii

dhiyeessaniif. 12Beettoonnis

akka gara Herodisitti hindeebineef

waan abjuudhaanq uf eegachiisni

isaaniif kennameef karaa biraatiinr

biyya isaaniitti deebi'an.

Gibxitti Baqachuu Isaanii

13Erga beettonni sun deemanii

booddee, Maleekkaani gooftaa

abjuudhaan Yooseefitti muldhatee,

“sababii Herodis mucicha ajjeesuu

barbaaduuf, ka'i! Hanga ani

Yeroo ati itti deebitu sitti himutti

mucichaa fi haadha isaa fudhadhuutii

gara Gibxitti baqadhu;

achumas turi" jedheen.

14Yooseefis ka'ee mucichaa fi

haadha mucichaa fudhatee halkaniin

gara Gibxitti sokke. 15Hanga

du'a Herodisiittis achi jiraate.

Kunis akka wanni gooftaani karaa

raajichaatiin, "Ani biyya Gibxii

irraa ilma kiyya waameera" jedhe

sun raawwatamuuf ta'e.

16Herodis, yommuu akka beettonni

sun isa gowwoomsan hubatetti

akka malee aare. Innis

akka yeroo beettota sana irraa

bareetti, ijoollee dhiiraa warra

umuriini isaanii waggaa lamaa fi

hagasii gadi ta'e kanneen Beetaliheemii

fi naannoo isii mara

keessa jiraatan nama itti ergee

ficcisiise. 17Kanaanis raajiini

Ermiyaasi dubbate ni raawwatame.

Innis akkana jedha:

18"Sagaleenis boo'ichaa fi waw

waannaat guddaani tokko

Raamaa keessaa dhaga'ame;

sababii ijoolleeni ishii hinjirreef,

Raahel ni boosse;

Jajjabaachuus hindandeenne."

Naazireetitti Deebi'uu isaanii

19Eega Herodis du'ee booddee,

maleekkaani gooftaa tokko Gibxitti

abjuudhaan Yooseefitti muldhatee,

20"Warri lubbuu mucichaa

barbaadan waan du'aniif,

ka'i!;mucicha haadha isaa waliin

fudhadhuutii biyya Israa'eli

dhaqi" jedheen.

21Kanaaf Yooseef ka'ee mucichaa

fi haadha mucichaa fudhatee biyya

o9 ykn fulaa; p11 ykn subba; q12 ykn

oobjuun; r12 ykn dhibiin; s18 ykn qoonqoon/

qoonqii; t18 ykn oo'insaa

3 Maatewoos 2:21

Israa'eli dhaqe. 22Garuu yommuu

akka Arkelawoos bakka abbaa

isaa, bakka Herodisi Yihuudaa

irratti moo'e dhaga'etti achi dhaquu

sodaate; Abjuudhaanis waan ofeegachiisni

isaaf kennameef gara

kutaa biyya Galiilaa deeme. 23Achis

dhaqee Magaalaa Naazireeti

jedhamtu tokko keessa jiraate.

Kunis dubbiini, "Inni Naaziricha

jedhamee ni waamama" jedhamee

karaa raagotaatiin dubbatame sun

akka raawwatamuufu ta'e.

Lallaba Yohaannis Cuuphaa

3:1-12 kwf ⇒ Mar 1: 3-8; Luq 3 : 2-17

3 Bara sana Yohaannis Cuuphaani

lafa onaav biyya Yihuudaa

keessatti lallabaa dhufe. 2Innis,

"Mootummaani Samii dhiyaateeraatii

qalbii jijjiiradhaaw" jedhe.

3Kunis isa waayeeni isaa karaa

Isaayyaas raajichaatiinx,

"Sagaleey nama,

'karaa gooftaa qopheessaa;

daandii isaas qajeelchaa ' jedhee

lafa onaa keessaa iyyuu tokkoo"

jedhamee,

dubbatame sanaadha.

4Yohaannis uffata rifeensa

gaalaa irraa hojjatame uffata ture;

mudhiiz isaattis teephaa hidhata

ture; nyaanni isaa immoo hawwaannisaa

fi damma bosonaa

ture. 5Yommus namoonni Yerusaalemiitii

fi warri Yihuudaa

hundinuu, warri naannoo Yordaanosis

guutummaatti gara isaa

dhufaa turan. 6Cubbuu isaaniis

himachaa, laga Yordaanosi keessatti

harka isaatti cuuphamaa

turan.

7Yommuu Fariisotaa fi Saduuqota

keessaa baay'eeni isaanii otoo

gara isaa dhufanuu argetti garuu

akkana jedheen; "Isin ijoollee

buutiinanaa! dheekkamsa dhufuuf

jiru jalaa akka baqattaniif eenyuttu

isinitti hime? 8Egaa firiib qalbii

jijjiirrannaa mirkaneessu naqadhaa.

9Isin, 'abbaani keenya Abrahaami'

ofiin jechuu waan dandeettan

hinse'inaa; akka Waaqayyo

dhagoota kanneen irraa Abrahaamiif

ijoollee uumuu danda'u

ani isanitti himaatii.10Ammas qottoonc

hidda mukkeenii irra

kaa'ameera; Kanaaf mukti firii

gaarii hin naqanne cuftinuu muramee

ibiddatti naqama.

11"Ani jijjiirrannaa qalbiitiif

bisaaniin isin cuupha; inni na

duubaan dhufu garuu na caalaa

jabaa dha. Ani nama kophee

isaallee baachuuf maluu miti; inni

hafuura qulqulluu fi ibiddaan isin

cuupha. 12Inni afarsaa ittiin midhaan

qulleessu uf harkaa qaba.

Qamadiid isaa gootaraattie naquudhaan

oobdii isaa ni qulqulleessa;

u23 ykn guutamtuuf; v1 ykn aloo;

w2 ykn cubbuu irraa deebi'aa; x3 ykn

raagichaatiin; y3 ykn qoonqoo/qoonqa;

z4 ykn hidhaana; a7 ykn buutiitana;

b8 ykn midhaani/gumaa; c10 ykn dhagaraa;

d12 ykn dargaayyee; e12 ykn Kodhoo/

gombisaa

Maatewoos 2:22 4

Habaqiif isaa garuu ibidda hin

dhaamneen guba."

Cuuphamuu Yesuusi

3 : 13-17 Kwf ⇒ Mar 1 : 9 - 11; Luq 3: 21,

22; Yoh 1 : 31 -34

13Yommus Yesuus harka Yohaannisitti

cuuphamuuf Galiilaadhaa

gara Yordaanosi dhufe.

14Yohaannis garuu, "harka keetti

cuuphamuun na barbaachisa; ati

immoo gara koo dhuftaa?" jedhee

isa dhowwe.

15Yesuusis deebisee,"ammaaf

akkanuma haa ta'uu dhiisi; nu

qajeelummaa hundumaa fiixaan

baasuudhaaf waan kana gochuu

qabnaatii" jedheen. Yohaannisis

isa dhowwuu dhiise.

16Yesuusis akkuma cuuphameen

bishaan keessaa ba'e; innis, samiin

banamee, hafuurri Waaqayyoo

otoo akkuma gugeettig gadi bu'uu,

isa irras otoo qubatuu arge.

17Kunoo, sagaleeni tokko samii

irraa, "kun ilma kiyya isa ani

jaaladhuu dha; isatti baay'ee nan

gammada" jedhe.

Yesuus Qoramuu Isaa

4:1-11 Kwf ⇒ Mar 1:12 - 13; Luq 4 : 1 - 13

4 Ergasiis Yesuus akka Daabiloosiin

qoramuuf Hafuura

Qulqulluudhaan lafa aloottih geeffame.

2Innis erga guyyaa afurtamaa

fi halkan afurtama soomee

booddeei beela'e. 3Daabiloosis

gara isaa dhufee, "ati yoo ilma

Waaqayyoo taate akka dhagaan

kun buddeena ta'u ajaji" jedheen.

4Yesuus garuu deebisee, "'namni

dubbii afaan Waaqayyoo keessaa

ba'u maraan jiraata malee buddeena

qofaan hin jiraatu' jedhamee

barreeffameera" jedheen.

5Kana booddees Daabiloos gara

magaalaaj qulqulluutti isa geessee

fiixee mana qulqullummaa irra

dhaabachiise; 6Akkanas jedheen;

"ati yoo ilma Waaqayyoo taate

gadi of darbadhu;

Inni, 'waayee keetiif maleekkota

isaa ni erga;

Isaan immoo akka ati miila

keetiin dhagaatti hin buuneef;

Harka isaanii irratti si baatu'

jedhamee barreeffameeraatii."

7Yesuusis deebisee, " 'Waaqa

kee goofticha hin qorin' jedhamee

barreeffameera" jedheen.

8Ammas Daabiloos tulluuk

akka malee ol dheeraa tokkotti

Yesuusin ol baasee mootummoota

biyya lafaa cufaa fi ulfinna

isaanii isatti agarsiise; 9akkanas

jedheen;" yoo ati kufteel naa

sagadde, waan kana hundumaa

siifin kenna."

10Yesuusis, "ati Sheexana nana,

narraa fagaadhu! 'Waaqayyo

waaqa keetiif sagadi; isuma qofa

tajaajili'm jedhamee barreeffameeraatii"

jedheen.

f12 ykn qola; g16 ykn saphaliisaatti/

handariitti; h1 ykn onaatti/adiyyootti;

i2 ykn duubatti; j5 ykn dira; k8 ykn gaara;

l9 ykn jidde; m10 ykn qofaaf hojjadhu

5 Maatewoos 4:10

11Yommus Daabiloos isa dhiisee

sokke; maleekkonni Waaqayyoos

dhufanii isa tajaajilan.

Yesuus Lallaba Jalqabuu isaa

12Yesuusis yommuu akka Yohaannis

qabame dhagayetti

Galiilaatti deebi'e. 13Innis

Naazireetii bahee gara Qifirnaahom

isii biyya Zaabilooniitii fi

Niftaalemi keessatti qarqara

galaanaatti argamtu sanaa dhaqe,

achis jirate. 14Kunis akka dubbiin

karaa Isaayyaas raagichaatiinn

dubbatame sun fiixa bawuuf

ta'e. Dubbichis akkana jedha:

15"Biyyoonni laga Yordaanosi gama,

daandii gara galaanaatti geessu

irratti argaman,

Biyyi Zaabilooniitii fi biyyi

Niftaalemi,

Galiilaan namoota ormaas,

16Uumanni dukkana keessa jiraatu,

Ifa guddaa argeera;

Warra biyya gaaddidduu du'aa

keessa jiraataniifis,

Ifni ba'eera."

17Yesuus yeroo sanaa jalqabee,

"Mootummaan samii dhiyaateeraatii

cubbuu irraa deebi'aao" jedhee

lallabuutti ka'e.

Barattoota Jalqabaa

4 : 18 -22 kwf ⇒ Mar 1 : 16 - 20; Luq 5 :

2 - 11; Yoh 1 : 35 - 42

18Yesuus otoo qarqara galaana

Galiilaa irra deemuu, obboleeyyan

lama jechuunis, Simoon isa

Pheexiroos jedhamuu fi obboleessa

isaa Indiriyaasin arge;

Isaanis qurxummii-qabdoota waan

ta'aniif xaxoo galaanatti darbachaa

turan. 19Yesuusis, " koottaa na

duukaa bu'aap; anis qabduu namootaa

isin godhaa" jedheen. 20Isaanis

achumaan xaxoo isaanii dhiisanii

isa hordofan.

21Innis otoo achii ka'ee deemuu

obboleeyyan gara biraaq lama

jechuunis Yaaqoob ilma Zabdewoosiitii

fi obboleessa isaa Yohaannisin

arge. Isaanis abbaa

isaanii Zabdewoos waliin xaxoo

isaanii qopheeffachaa bidiruur

keessa turan; Yesuusis isaan

waame; 22Isaanis achumaan bidiruu

sanaa fi abbaa isaanii

dhiisanii isa hordofan.

Yesuus Dhukkubsattoota Fayyisuu

Isaa

23Yesuus manneen sagadaa isaanii

keessatti barsiisaa, wangeela

mootummaa lallabaa, dhibee fi

dhukkuba hundumaa irraas nama

fayyisaa kutaa biyya Galiilaa

hundumaa keessa naanna'e.

24Waayeen isaas Sooriyaa cufa

keessatti dhaga'ame; namoonnis

dhukkubsattootas garaa garaa,

warra hafuura jinniitiin qabaman,

warra dhukkuba gaggabdootiin

n14 ykn raajichaatiin; o17 ykn qalbii

jijjiiradhaa; p19 ykn na gula deemaa;

q21 ykn dhibii/ ibaa; r21 ykn hoboloo;

s24 ykn warra fayyaa hinqabne

Maatewoos 4:11 6

dhiphatanii fi warra laamsha'ant

isatti fidan. Innis isaani fayyise.

25Uumanni baay'eenis galiilaadhaa,

magaalawwan kurnanii, Yerusaalemii,

Yihuudaa fi Yordaanos

gamaa isa hordofe.

Warra Eebbifamoo

5 : 3 - 12 kwf ⇒ Luq 6 : 20 - 23

5 Yesuus yommuu namoota

baay'ee argetti, gaaratti

ol bayee taa'e. Barattoonni isaas

gara isaa dhufan. 2Innis akkana

jedhee isaani barsiisuu jalqabe:

3"Warri hafuuraan hiyyeeyyii ta'an

eebbifamoo dha;

Mootummaani Waaqaa kan

isaaniitii.

4Warri gaddanu eebbifamoo dha;

jajjabeenna ni argatuutii.

5Warri garraamiinv eebbifamoo dha;

lafa ni dhaaluutii.

6Warri qajeellummaa beela'anii

fi dheebotan eebbifamoo dha;

Isaani ni quufuutii.

7Araar-qabeeyyiin eebbifamoo dha;

araara ni argatuutii.

8Warri garaan isaanii qulqulluu

eebbifamoo dha;

Waaqa ni arguutii.

9Warri nagaya buusani eebbifamoo

dha;

Ijoollee Waaqayyoo ni jedhamuutii.

10Warri qajeelummaadhaaf jedhanii

gaargalfamanw eebbifamoo dha;

Mootummaan Waaqaa kan

isaaniitii.

11"Yommuu namoonni waayee

kootiif jedhanii isin arrabsan,

yommuu isin gaargalchanii fi

yommuu isin irratti dharaan waan

hamaa cufa dubbatan isin eebbifamoo

dha. 12Gatiin keessani

Waaqa irratti guddaa waan ta'eef

gammadaa; ililchaas. isaani

raajotax isin dura turanis akkanuma

gaargalchaniiruutii.

Soogiddaa fi Ifa

13"Isin soogidday lafaa ti. Garuu

soogiddi yoo miyaa isaa dhabe

soogiddummaani isaa akkamitti

deebifamuu danda'a? Gadi gatamee

miila namaatiin dhidhiitama

malee waa tokkollee hin

fayyadu.

14"Isin ifa biyya lafaa ti. Magaalaanz

gaara gubbaa jiru tokko

dhokachuu hin danda'u.15Namni

ibsaa qabsiisee guubooa jala

kaa'u tokkoyyuu hin jiru; Qooda

kanaa baattuu ibsaa irra dhaaba;

Ibsaan sunis namoota mana

keessa jiran maraaf ibsa. 16Akka

namoonni hujii keessan isa gaarii

arganii Abbaa keessan kan

samii irraatiif ulfinna kennaniif

ifni keessanis akkasuma fuula

namootaa duratti haa ifuu.

t24 naafatan; u4 ykn laaleffatan;

v5 ykn warra gad u-qaban; w10 ykn

ariyataman/baqatan; x12 ykn raagota;

y13 ykn soodda; z14 ykn dira; a15 ykn

Kophaafaa

7 Maatewoos 5:16

Raawwatamuu Seeraa

17"Isin waan ani seera Muuseetii

fi barsiisa raagotaa cabsuu dhufe

hin se'inaa; ani isaan raawwachuufb

malee cabsuuf hin dhufne.

18Ani dhuguman isinitti hima;

hanga samii fi lafti dabranitti

seerri sun guutummaatti raawwatama

malee seericha keessaa

qubeen tokkolleeni yookaan tuqaan

xiqqoon ishiilleen matumaac hin

baddu. 19Kanaaf namni ajajawwan

kanneen keessaa diqqaa isaallee

cabsu, kan akka warri kaanis

cabsaniif barsiisu kamiyyuu

mootummaa waaqaa keessatti

xiqqaa jedhama. Namni ajajawwan

kanneen eeguu fi kan warra

kaanis barsiisu kamiyyuu garuu

mootummaa waaqaa keessatti

guddaa jedhama. 20Ani isinittin

hima; yoo qajeelummaani keessan

qajeelummaa Fariisotaatii fi

qajeellummaa barsiistota seeraa

caaluu baate isin mootummaa

waaqaatti hin galtan.

Nama Ajjeesuu

5: 25 , 26 kwf ⇒ Luq 12:58 ,59

21"Akka namoota duriitiin, 'hin

ajjeesinaa, nama nama ajjeesetti

ni murama' jedhame dhageessaniirtu.

22Ani garuu isinittin him;

nama obboleessa isaatti dheekkamu

hundumaa murtiittu eegata;

Namni obboleessa isaatiin 'raatuu'

jedhu cuftis murtii gumiitti dhihaata;

Nama obboleessa isaatiin

'gowwaanana' jedhu immoo ibidda

gahaannamiittu isa eegata.

23"Kanaaf ati yeroo kennaa kee

iddoo aarsaattid dhiyeessitutti yoo

akka obboleessi kee komii sirraa

qabu yaadattee, 24Kennaa kee

achuma iddoo aarsaa duratti dhiisii

dhaqiitii duraan dursii obboleessa

keetti araarami; eegasiis koottuutii

kennaa kee dhiyeessi.

25"Diinaf kee isa mana murtiitti

si geessaa jirutti dafii araarami,

yoo kanaa achii inni dabarsee

abbaa seeraatti si kenna. Abbaan

seeraa immoo waardiyaattig

si kenna; atis mana hidhaa

keessa buufamta. 26Ani dhuguman

sitti hima; ati hanga beessee

isii dhumaa baaftutti matumaa

achii hin baatu.

Ejja

27"Akka, 'hin ejjinh' jedhame

dhageettaniirtu. 28Ani garuu isinittin

hima; namni dharraadhaan

dubartiii ilaale martinuu yaada

isaatti ishii waliin ejjeera. 29Yoo

iji keej kan mirgaa cubbuu si

hojjachiise, uf-keessaa baasii gati;

nafni kee guutummaatti gahaannamitti

gatamuu irra, kutaa nafa

keetii keessaa tokko dhabuu sii

wayyaatii. 30Yoo harki kee kan

mirgaa cubbuu si hojjachiise, of-irraa

b17 ykn guutuuf; c18 ykn akkanallee

jedhee; d23 ykn fulaa sooriyootti, e23 ykn

qaabatte; f25 ykn nyaaphakee, g25 ykn

eedduutti; h27 ykn hin hawadatin; i28

ykn nadheeni; j29 ykn iltii tee

Maatewoos 5:17 8

kutii gati; nafni ni kee guutummaatti

gahaannamitti gatamuu irra,

kutaa nafa keetii keessaa tokko

dhabuu si wayyaattii.

Wal-hiikuu Dhiirsaa Fi Niitii

31"Namni niitii isaa hiiku hundi,

'ragaa hiikkaa kan barreeffame

haa kennuufii' jedhameera. 32Ani

garuu isinitti nan hima; namni

otoo isiini hin ejjin niitii isaa

hiiku kamiyyuu akka isiin ejjitu

godha. Namni dubartii hiikamte

fuudhus ni ejja.

Kakachuu

33"Ammas akka namoota

duriitiin, 'waan kakatte gooftaadhaaf

raawwadhu malee dharaan

hin kakatin' jedhame dhageessaniirtu.

34Ani garuu isinittin

hima; matumaa hin kakatinaa;

Samiidhaan hin kakatinaa; inni

teessoo Waaqayyootii; 35Yookiin

lafaan hin kakatinaa; ishiin ejjeta

miila isaatii yookiin Yerusaalemiin

hin kakatinaa; ishiini magaalaa

mooticha guddaatii. 36Mataa keetiinis

hin kakatin; rifeensa tokkollee

addeessuu yookaan gurraachesuu

hin dandeettuutii; 37Garuu, 'eeyeen'

keessan 'eeyee', 'waawuunik' keessan

immoo 'waawuu' haa ta'uu;

Wonni kanaa achii hundinuu isa

hamaa sana irraa dhufa.

Gatii Ijaa, Ija Baasuu

38" 'Qooda ijaa, ija; qooda ilkaanii

immoo ilkaan' akka jedhame

dhageettaniirtu. 39Ani garuu isinittin

hima. Nama hamaaf waan

hamaa hin deebisinaa; Yoo

namni tokko maddii kee isa mirgaal

si kabalem, isa bitaasn itti

garagalchi. 40Yoo namni tokko si

himatee kittaao kee sirraa fudhate,

kootii kees kenniif. 41Namni tokko

akka ati gara kiiloo meetira tokkoo

fi walakkaa isa wajjiin deemtu

yoo si dirqisiisep, ati immoo gara

kiiloo meetira sadii isa wajjiin

deemi. 42Nama waa si kadhatuuf

kenni; Isa sirraa liqeeffachuu

barbaadus hin dhowwatin.

Diina Jaalachuu

43" 'Ollaaq kee jaaladhu; Diina

kee jibbi' akka jedhame dhageessaniirtu.

44Ani garuu isinittin hima;

diinota keessan jaaladhaa; Warra

isin gaargalchaniifis Waaqa kadhadhaa.

45Yoo kana gootan isin

Abbaa keessan kan samii irraatiif

ijoollee ni taatu. Inni warra hamaa

fi warra gaariidhaaf aduu isaa ni

baasa. Bokkaa isaas qajeeltotaa

fi jallootaaf ni roobsa. 46Isin yoo

warra isin jaalatan qofa jaalattan

gatii maalii argattu? Kana ammoo

walitti qabdoonni qaraxaayyuu

ni godhuu mitii? 47Isin yoo

obboleeyyan keessan qofa nagaya

gaafattanr waan hujii warra

k37 ykn hiyyooni, l39 ykn mirgicha; m39 ykn

dhabanaase; n39 ykn bitaachallee; o40 ykn

ubbaara, p41 ykn humnaan deemsiisuu

jechuu; q43 ykn hiriyyaa; r47 ykn nagaya

fuutan

9 Maatewoos 5:47

kaanii caalu maal hojjachuutti

jirtu? Kana immoo namoonni

ormaayyuu ni godhuu mitii?

48Akkuma Abbaan keessani inni

samii irraa mudaas hin qabne

sana, isinis warra mudaa hin

qabne ta'aa.

Rakkataaf Waa Kennuu

6 "Akka isaan isin arganiif

jettanii 'hujii qajeelummaa'

keessan fuula namootaa duratti

akka hin hojjanneef of eegadhaa;

Yoo akkasi gootan Abbaa keessan

kan samii irraa biraa gatii hin

qabaattaniitii.

2"Kanaaf ati yommuu warra

rakkataniif waa kennitutti akka

fakkeessitoonni namoota biratti

jajamuuf jedhanii manneen sagadaa

keessattii fi karaa irratti

godhan sana magalataant hin

labsatin; Ani dhuguman isinitti

hima; Isaan gatii isaanii argataniiru.

3 Yeroo ati rakkattootaaf

waa kennitutti garuu waan harki

kee kan mirgaa godhu, harki kee

kan bitaa hin beekin. 4Kunis akka

kennaan kee dhossaan ta'uuf;

Abbaan kee inni waan dhossaadhaan

hojjatamu argu sun muldhinnaan

gatii sii kenna.

Kadhannaa

6 : 9 - 13 kwf ⇒ Luq 11 : 2 - 4

5"Isin yommuu Waaqa kadhattan

akka fakkeessitootaa hin ta'inaa.

Isaani namaatti muldhachuuf jedhanii

manneen sagadaa keessaa fi qarqara

karaa dhaabatanii Waaqa kadhachuu

jaalatuutii. Dhuguman isinitti

hima. Isaan gatii isaanii

argataniiru. 6Ati garuu yeroo

Waaqa kadhattu mana keetti ol

gali; balbala cufadhu; Abbaa kee

isa bakkau dhossaa jiru sana kadhadhu;

Abbaan kee inni waan

dhossaadhaan hojjatamu argu sun

muldhiinnaan gatii sii kenna.

7Isinis yommuu Waaqa kadhattan

akka namoota ormaa dubbii

faayidaa hinqabne irra hin deddeebi'inaa.

Isaan baayinna dubbii

isaaniitiin waan isaaniif dhaga'amu

se'u. 8Abbaani keessan

otuma isin hin kadhatiniyyuu

waan isin barbaachisu waan beekuuf

isin akka isaanii hin ta'inaa.

9" Egaa akkana jedhaa kadhadhaa:

" ' Yaa Abbaa keenya kan samii

irra jirtu;

Maqaani kee haa qulqullaa'uu;

10Mootummaani kee haa dhufuu;

Fedhiini kee akkuma samii

irratti ta'e sana

Lafa irrattis haa ta’uu.

11Soora keenna kan guyyuma

guyyaan nu barbaachisu

hardha nu kenni.

12Akkuma nu warra hammeenna

nutti hojjataniif dhiifnuv

Atis hammeenna keenya nuu

dhiisi.

s48 ykn hirdhinna; t2 ykn xurumbaan;

u6 ykn fulaa/iddoo; v12 ykn haraaramnu

Maatewoos 5:48 10

13Isa hamaa irraa nu oolchi malee

Qoramatti nu hin galchin;

mootummaani, humni,

ulfinnis barabaraan kan

keeti; aamiin.'

14Yoo isin namootaaf yakka isaanii

dhiiftan, Abbaan keessan inni

samii irraas akkasuma isiniif ni

dhiisaatii. 15Yoo isin namootaaf

yakka isaanii dhiisuu baattan

garuu Abbaan keessanis akkasuma

yakka keessan isiniif hin

dhiisu.

Soomuu

16"Isin yommuu soomtanitti akka

fakkeessitootaa fuula hin dukkaneeffatinaa;

Isaan akka soomuutti

jiran agarsiifachuuf jedhanii fuula

isaanii hammeessuw. Dhuguman

isinitti hima; Isaan gatii isaanii

argataniiru.

17Ati garuu yeroo soomtu mataa

kee dibadhu; Fuula kees dhiqadhu.

18Kunis akka soomuu kee sana

Abbaa kee isa namatti hin muldhanne

malee namni hin beenneefiidha.

Abbaan kee inni waan

dhossaadhaan hojjatamu argu gatii

kee sii baasa.

Badhaadhummaa Samii Irraa

6 : 22 - 23 kwf ⇒ Luq 11 : 34 - 36

19"Isin bakka itti daanawoo fi

biliinx balleessituu fi bakka itti

hattuun cabsitee saamtu lafa

irratti badhaadhummaa ufii

keessaniif hin kuufatinaa.

20Garuu bakka itti daanooni

nyaattee hin balleessinee fi bakka

itti hattuun cabsitee hin hanne

samii irratti badhaadhummaa ufii

keessaniif kuufadhaa. 21Bakkuma

badhaadhummaan kee

jiru sana garaani kee jiraatii.

22"Ibsaani nafaa Ija;y Iji kee

fayyaa taanaan, nafni kee guutuun

ifa qaba. 23Yoo Iji kee fayyaa

hin ta'in garuu, nafni kee

guutuuni ni dukkanaa'a; Erga ifni

si keessa jiru sun dukkanaa'ee,

dukkanni sun hagam haa jabaatuu

ree!

24"Namni gooftaa lama tajaajiluuz

danda'u tokkolleeni hin jiru;

Gooftaa isa tokko jibbee isa kaan

jaalataatii; yookaan isa tokko

kabajeea isa kaan immoo tuffata.

Isinis akkasuma Waaqaa fi maallaqab

tajaajiluu hin dandeessan.

Hin yaadda'inaa

6 : 25 - 33 kwf ⇒ luq 12 : 22 - 31

25"Kanaaf ani isinittin hima;

'Maal nyaanna yookiin maal

dhunna?' jettanii waayee jireenya

keessanii hin yaadda'inaa; Yookiin

'maal uffanna?' jettanii waayee

nafa keessanii hin yaadda'inaa.

Jireenni nyaata hin caaluu? nafnis

uffata hin caaluu? 26Mee simbirrootac

qilleensa irraa ilaalaa!

w16 ykn boosomsu; x19 ykn dholdholeeni;

y22 ykn ila; z24 ykn jala

hojjachuu; a24 ykn ulfinna kenneefii;

b24 ykn beessee; c26 ykn simphirree

11 Maatewoos 6:26

isaan hin facaasan yookaan hin

haaman yookaan gootaraattid hin

galchan; Ta'us Abbaan keessan

inni samii irraa isaan soora. Isin

immoo isaan caalaatti gatii guddaa

qabduu mitii? 27Namni

Yaadda'uudhaan bara jireenya

isaa irratti sa'aatii tokkollee

ida'achuu danda'u isin keessaa

eenyu?

28"Isin maaliif waayee uffataa

yaaddoftu? Daraarawwan bakkeee

akkamitti akka guddatan mee

ilaalaa! isaan waa tokkollee hin

hojjatan; Hin foo'anis. 29Ani

garuu isinittin hima; Solomooniyyuu

ulfinna isaa hunda keessatti

akka tokkoo isaaniittillee

hin uffanne. 30Isin yaa warra

amantiif diqqoonana! Waaqayyo

ergaa margag bakkee kan hardha

jiruu fi kan borimmoo ibiddatti

naqamuttiyyuu akkasitti uwwisee

isinittimmoo guddaa caalchisee

hin uwwisuu ree? 31Kanaaf, 'maal

nyaanna?' Yookiin 'maal dhunna?'

Yookiin 'maal uffanna?' jettanii

hin yaadda'inaa. 32Kana cufa

namoonni ormaayyuu ni barbaadu;

Abbaani keessan inni samii

irraa, akka wonni kun martinuu

isin barbaachisu beeka. 33Garuu

duraan dursaatii mootummaa fi

qajeelummaa Waaqayyoo barbaadaa:

Wonni kun martinuu isinii

kennamaatii. 34Kanaaf waayee

boriitiif hin yaadda'inaa: Bori

ofii isaatiif ni yaadda'aatii. Rakkinni

guyyaa sanaa mataan isaa

guyyicha ni ga'a.

Namatti Muruu

7 : 3 - 5 kwf ⇒ luq 6 : 41 - 42

7 "Akka isinitti hin muramneef,

namatti hin murinaa. 2Murtiidhuma

isin namatti murtaniin

isinitti muramaatii; Safartuuh ittiin

safartaniinis isiniif ni safarama.

3"Maaliif jirma ijai kee keessa

jiru arguu dhiiftee, huuba ija

obboleessa keetii keessa jiru

ilaalta? 4Otoo jirmi ija kee keessa

jiruu akkamitti obboleessa keetiin,

'huuba ija kee keessaa siif nan

baasa' jechuu dandeetta? 5Ati

fakkeessituunana! Duraan dursiitii

jirma ija kee keessaa baafadhu;

Eegasiis ija obboleessa keetii

keessaa huuba baasuudhaaf sirriitti

ni argita.

6"Waan qulqulluu sarootaaf

hin kenninaa; calleej keessanis

booyyee dura hin buusinaa; Yoo

kana gootan isaan miila

isaaniitiin dhidhiitu; garagalanis

isin cicciru.

Kadhadhaa; Barbaadaa; Balbala

Rurrukutaa

7 : 7 - 11 kwf ⇒ Luq 11 : 9 - 13

7"Kadhadhaa, isiniif ni kennamaa;

Barbaadaa, ni argattuu.

Rurrukutaak, balballi isiniif ni

d26 ykn kodhootti /gombisaatti; e28 ykn

alaa; f30 ykn dhugeeffachaa; g30 ykn

buuyyoo; h2 ykn kiila; i3 ykn ila; j6 ykn

dooqa; k7 ykn dhadha'aa

Maatewoos 6:27 12

banamaa. 8Namni kadhatu hundumtuu

ni argata; Namni barbaadu

ni argata. Nama rurrukutuufis

balballi ni banama.

9"Isin keessaa namni yoo ilmi

isaa buddeena isa kadhate dhagaa

kennuuf eenyu? 10Yookiin

namni yoo ilmi isaa qurxummii

isa kadhate bofa kennuuf eenyu?

11Ergaa isin warri hamooniyyuu

kennaa gaarii ijoollee keessaniif

kennuu beettanii, Abbaani keessan

inni samii irraa immoo hagam

caalchisee warra isa kadhataniif

kennaa gaarii haa kennuu ree!

12Waan akka namoonni isinii

godhan barbaaddan hundumaa isinis

akkasuma isaanii godhaa; Seerris

raajonnisl kanuma barsiisuutii.

Karra Dhiphaa fi Karra

Baldhaa

13"Karra isa dhiphaadhaan ol

galaa; karaan badiisatti nama

geessu baldhaa dha; Karri isaas

baldhaa dha; Namoonni ittiin olgalanis

baayyee dha. 14Karaan

jireenyatti nama geessu garuu

qaldhaa dha; Karri isaas dhiphaa

dha; Warri isa argatanis muraasam.

Mukaa fi Firii isaa

15"Raagota dharaa warra raroo

hoolaa uffatanii gara keessan

dhufan, kanneen keessii isaanii

garuu yeyyii akka malee beela'ee

waa cicciratu ta'e irraa uf eegadha.

16Isin firiin hujii isaaniitiin isaan

beettu. Qoraattii irraa wayiniin,

yookaan sokorruu irraa harbuuno

ni ciramaa? 17Akkasumas muki

dansaani hundumtuu firii dansaa

naqata; muki hamaan immoo

firii hamaa naqata. 18muki gaariin

firii hamaa naqachuu hin danda'u;

Muki hamaanis firii gaarii

naqachuu hin danda'u. 19Muki

firii gaarii hin naqanne cufti

muramee ibiddatti naqama. 20Kanaaf

isin firii hujii isaaniitiin

isaan beettu.

21"Nama fedhii Abbaa kiyya

isa samii irraa raawwatup malee

namni 'Yaa Gooftaa, yaa Gooftaa'

naan jedhu hundi Mootummaa

Samiitti hin galu. 22Guyyaa sana

namoonni hedduun 'yaa gooftaa,

yaa gooftaa, nu maqaa keetiin

raajii dubbanneerraaq mitii? Jinnii

baafneerraa mitii ? Maqaa

keetiinis dinqiir baay'ee hojjanneerraa

mitii ?' naan jedhu. 23Ani

immoo, 'isin yaa warra hammeenna

hojjattan! Ani takkumaas isin hin

beenne; na biraa badaa' jedhee

ifatti baasee isaanitti nan hima.

Beekaafi Wollaalaa

7 : 24 - 27 kwf ⇒ Luq 6 : 47 - 49

24"Kanaaf namni dubbii koo

kana dhaga'ee hujiidhaan agarsiisu

hundi, nama beekaat mana

l12 ykn raagonnis; m14 ykn diqqa'a/

hagoo; n16 ykn midhaani/ ija; o16 ykn

dheekkaan/odaan; p21 ykn guutu; q22

ykn fagneerra; r22 ykn baasa /waan

mamaa; s23 ykn qulqullumayyuu;

t24 ykn qalbii-qabeessa / qaroo

13 Maatewoos 7:24

isaa qarsaa irratti ijaarrate fakkaata.

25Bokkaan roobee, lolaan

lola'ee, bubbeenis bubbisee mana

sana dhaye; Manichi garuu waan

qarsaa irratti hundeeffameefu hin

jinne. 26Namni dubbii koo kana

dhaga'ee hujiidhaan hin agarsiifne

garuu nama wallaalaa mana isaa

cirracha irratti ijaarrate fakkaata.

27Bokkaan roobee, lolaan lola'ee,

bubbeenis bubbisee manicha dhaye;

Manni sunis ni jige; Jiguun isaas

akka malee hamaa ture."

28Yommuu Yesuus dubbii kana

dubbatee raawwatetti namoonni

barsiisa isaa ajaa'ibsiifatanv 29Inni

otoo akka barsiistota seeraatti

hin ta'in, akka nama aangoow

qabuutti isaan barsiisa tureetii.

Namicha Lamxaa'aa

8 : 2 - 4 kwf ⇒ Mar 1 : 40 - 44 ; Luq 5 : 12 - 14

8YerooYesuus tulluu irraa bu'etti,

tuuta namoota baayyeettu isa

hordofe.2Kunoo,namichi lamxaa'aanx

tokko dhufee, fuula isaa duratti

jilbiinfatee, "Yaa gooftaa, ati yoo

feete na qulqulleessuu ni dandeetta"

jedheen.

3Yesuusis harka isaa diriirfatee,

namichas tuqee," Fedhii kiyya;

qulqullaa'i!" jedheen. Lamxiin isaas

yeroodhuma sana qulqullaa'e.

4Ergasiis Yesuus, "nama tokkottillee

akka hin himne beekkadhu;

Garuu dhaqiitii lubattiy of-agarsiisi;

Uumatichaafis akka ragaa ta'uuf

kennaa Muuseen ajaje sana dhiyeessi"

jedheen.

Amantii Ajajaa Dhibbaa

8 : 5 - 13 kwf ⇒ Luq 7 : 1 - 10

5Yeroo Yesuus Qifirnaahom seenetti,

ajajaan dhibbaa tokko gara

isaa dhufee akkana jedhee isa

kadhate; 6"Yaa Gooftaa, garbichi

koo laamsha'eez mana ciisa; Akka

malees dhiphachaa jira." 7Yesuusis,

"Anuu dhaqee isa fayyisa" jedheen.

8Ajajaan dhibbaa sunis akkana

jedhee deebiseef; "Yaa gooftaa,

ati mana kiyya seenuuni naaf hin

malu; garuu dubbichuma dubbadhu;

garbichi kiyya nifayyaatii. 9Ani

mataan kiyyayyuu nama abbootii

aangooa jala jiruu dha; Loltootas

of jalaa qaba. Isa tokkoon 'dhaqi'

nan jedha; innis ni dhaqa. Isa

kaaniin immoo 'koottu' nanjedha;

Innis ni dhufa. Garbicha kiyyaanis

'waan kana hojjadhu' nan jedha;

Innis ni hojjata."

10Yesuus waan kana dhageennaan

dinqifateeb warra isa hordofaa

turaniin akkana jedhe; "Ani

dhuguma isinittin hima; Ani

Israa'el keessattillee amantiic guddaa

akkanaa hin arganne. 11Ani

isinittin hima;Namoonni hedduun

ba'a biiftuutii fi lixa biiftuutii ni

dhufu; Isaanis Abrahaam, Yisaaqii

u25 ykn yayyabameef; v28 ykn maadeeffatan

/raajeffatan; w29 ykn guddinna;

x2 ykn qomaaxaa/qurcii qabu; y4 ykn

qaalluu; z6 ykn nafii irratti du'ee;a9 ykn

jabeenna; b10 ykn maadeffatee/

ajaaibsiifate; c10 ykn dhugeeffachaa

Maatewoos 7:25 14

fi Yaaqoob waliin maaddiidmootummaa

Samiitti ni dhiyaatu.

12Ijoolleen mootummaa garuu

dukkana alaatti gadi-darbatamu.

Achitti namoonni ni boo'u; ilkaanis

ni qaru."

13Yesuusis deebisee ajajaa

dhibbaa sanaan, "Akkuma amantii

keetii siif haa ta'uu; dhaqi!"

jedheen. Garbichi sunis yeruma

sana fayye.

Yesuus Dhukkubsattoota Fayyisuu

Isaa

8:14-16 kwf ⇒ Mar 1:29-34; Luq 4:38-41

14Yesuus yommuu mana Pheexiroosi

seenetti otoo amaatiine

Pheexiroosi dhukkuba nafa nama

gubuun qabamtee ciiftuu arge.

15Innis harka isii tuqe; dhukkubni

nafa nama gubu sunis isii

dhiise; Isiinis kaatee isa tajaajiluuf

jalqabde.

16Galgala sanas namoota jinniidhaan

qabaman hedduu gara

isaatti fidan. Innis jecha tokkoon

hafuurota sana baase. Dhukkubsattootag

hundumaas ni fayyise.

17Kunis akka dubbiin karaa raajichah

Isaayyaasiitiin,

"Inni dhibee keenya nurraa

fuudhe;

Dhukkuba keenyas ni baate"

jedhame sun fiixaan bawuuf ta'e.

Yesuus Faana Bu'uu

8 : 19 - 22; kwf ⇒ Luq 9 : 57 - 60

18Yesuus yommuu tuuta namoota

baay'ee naannoo isaatti argetti

akka isaan gama galaanaatti

ce'aniifi isaan ajaje. 19Barsiisaan

seeraa tokkos gara isaa dhufee,

"Yaa barsiisaa, ani bakkaj ati

dhaxxu cufumaa sin hordofa"

jedheen.

20Yesuusis deebisee, "Geedaloonnik

boolla qabu; Simbirroonnisl

mana qabu; Ilmi namaa

garuu bakka itti mataa isaa

irkifatullee hin qabu" jedhe.

21Barattoota isaa keessaas inni

tokko, yaa gooftaa, dura akka ani

dhaqee abbaa kiyya awwaaladhuuf

naa eeyyami!" jedheen.

22Yesuus garuu, "Warri du'an

du'aa isaanii haa awwaalatanii;

ati immoo na faana koottu" jedheen.

Yesuus Obombolettii Gabgochuu

Isaa

23Yommu inni bidiruum yaabbatettis,

barattoonni isaa isa hordofan.

24Akkuma tasaa hobombolettiin

hamaan tokko galaana

irratti ka'e; Bidiruun sunis dhawaa

bisaaniitiin liqimfamuu jalqabde;

Yesuus garuu rafaa ture.

25Barattoonni isaa gara isaa dhufanii

"yaa gooftaa, nu oolchi! nu

dhumuufii" jedhanii isa dammaqsan.

d11 ykn golala; e14 ykn haatii soddaa;

f15 ykn keessummeessuu; g16 ykn warra

fayyaa hinqabne; h17 ykn raagicha;

i18 ykn taakkaniif; j19 ykn fulaa;

k20 ykn waangoo/jeedala/sardiidaa,

l20 ykn simphirreeni, m23 ykn hoboloo

15 Maatewoos 8:25

26Innis deebisee, "Isin warra

amantii xiqqoonana! maaliif

akkana sodaattu?" jedheen.

Ka'ees bubbee sanaa fi dhawaa

bisaaniitti dheekkame; Gabiinn

guddaanis ni ta'e.

27Kana irratti namoonni, "namni

bubbee fi galaanni ajajamaniif

kun nama akkamiitii?" jedhanii

maadeffatan.

Yesuus Namoota Jinniidhaan

Qabaman Fayyisuu Isaa

8:28-34 kwf ⇒ Mar 5:1-17; Luq 8:26-37

28Yommuu Yesuusis gama ce'ee

kutaa biyya Gadareenisi ga'etti,

namoonni jinniidhaan qabaman

lama awwaala keessaa ba'anii itti

dhufan. Isaanis waan akka malee

hamoo turaniif namni tokkoyyuu

karaa sana irraa dabruu hin danda'u

ture. 29Namonni sunis, "Yaa

Ilma Waaqaa ati maal nurraa

barbaadda? Otoo yeroon sun hin

ga'in nu dhiphisuu dhufte moo?"

jedhanii iyyan.

30Hoomaano booyyee guddaan

isaas diqqoo isaan irraa fagaatee

dheedaa ture. 31Jinniiwwan sunis,

"Yoo nu baafte, gara hoomaa

booyyee sanaatti nu ergi," jedhanii

isa kadhatan.

32Innis,"dhaqaa!" jedheen.

Isaanis, namicha keessaa ba'anii

hoomaa booyyee sanatti galan.

Jennaan booyyeen sun martinuu

ededa hallayyaa irraa gadi furguggeeffamanii

haroo seenanii

dhuman. 33Tissitoonni booyyee

sunis baqatanii magaalaap seenan

Isaanis waan cufa, waan namoota

jinniidhaan qabamanii turan irra

ga'es ni odeessan. 34Uumanni magaalaa

sanaas Yesuusin arguuf

jedhee guutumaatti ba'e; Yommuu

isa arganittis akka inni biyya

isaanii keessaa bawuuf isa kadhatan.

Yesuus Nama Laamsha'aa

Fayyisuu Isaa

9:2-8 kwf ⇒ Mar 2:3-12; Luq 5:18-26

9 Yesuus hobolooq tokko

yaabbatee galaana ce'eer

gara magaalaas isaa dhufe.

2Kunoo, jarri tokko nama laamsha'aat

siree irra ciisu tokko gara

isaa fidan. Yesuusis yommuu

amantiiu isaanii a r g e t t i

namicha laamsha'aa sanaan

"ilma kiyya jabaadhu; Cubbuun

kee sii dhiifameeraatiiv" jedhe.

3Kana irratti barsiistonni

seeraa tokko tokko garaa isaanii

keessatti, "Kunoo, namichi kun

Waaqa arrabsa!" jedhan.

4Yesuusis yaada isaanii hubatee

akkana jedhe; "Maaliif garaa

keessan keessatti waan hamaa

yaaddu? 5'cubbuun kee sii dhiifameera'

jechuu moo 'ka'ii deemi'

jechuuttu irra salphaa dha? 6Kun

garuu akka ilmi namaa lafa irratti

n26 ykn Qabbanni; o30 ykn bobbaani/

tikni/karri; p33 ykn dira; q1 ykn bidiruu,

r1 ykn taakkee, s1 ykn dira, t2 ykn nafni

irratti du'e; u2 ykn dhugeeffachaa;

v2 ykn ya sirraa fuudhame

Maatewoos 8:26 16

cubbuu namaa dhiisuuf aangoow

qabu akka beettaniif ta'e." Eegasiis

namicha laamsha'aa sanaan,

"Ka'i; siree kee fudhadhuutii mana

keetti gali" jedheen. 7Namichis

ka'ee mana isaatti gale. 8Namoonnis

yommuu waan kana arganitti

akka malee sodaatan; Waaqa

aangoo akkasii namootaaf

kenneefis ulfinna kennan.

Waamamuu Maatewoosi

9:9-13 kwf ⇒ Mar 2:14-17; Luq 5:27-32

9Yesuus achii ka'ee otoo deemuu

namicha Maatewoos jedhamu

tokko otoo inni bakkax itti qaraxa

walitti qaban taa'uu argee, "na

hordofi!" jedheen; Maatewoosis

ka'ee isa hordofe.

10Yommuu Yesuus mana Maatewoositti

irbaatatti dhiyaatetti

worri qaraxa wolitti qabaniifii

cubbamtoonni baay'een dhufanii

isaa fi barattoota isaa wajjiin

taa'an. 11Fariisonnis yommuu waan

kana arganitti, "barsiisaan keessan

maaliif warra qaraxa walitti

qabanii fi cubbamtoota waliin

Nyaata?" jedhanii barattoota isaa

gaafatan.

12Yesuusis waan kana dhageennaan,

akkana isaaniin jedhe;

"Ogeessi fayyaa tokko warra

dhukkubsataniify malee warra

fayyaa qabaniif hin barbaachisu.

13Garuu dhaqaatii dubbiin, 'ani

araara hawwa malee aarsaaz hin

hawwu' jedhu sun maal jechuu

akka ta'e hubadhaa; Ani cubbamtoota

waamuuf dhufe malee qajeeltota

waamuuf hin dhufneetii.

Gaafii Waayee Soomaa

9:14-17 kwf ⇒ Mar 2:18-22; Luq 5:33-39

14Barattoonni Yohaannisis gara

Yesuusi dhufanii, "Sababiin otoo

nuu fi Fariisonni soomnuu barattoonni

kee hin soomneef maali?"

jedhanii isa gaafatan.

15Yesuusis akkana jedhee deebiseef;

"Keessummoonni cidhaa

fuudhaa fi heerumaa yeroo dhiirsii

misirroob isaan bira jirutti

gadduuc ni dandawuu? Yeroon

itti dhiirsii misirroo isaan biraa

fudhatamu ni dhufa; Isaanis yeroo

sana soomuu ni danda'u.

16"Namni uffata moofaad irratti

erbaae haaraya hodhu tokkolleen

hin jiru; Erbaan sun uffata sana

tarsaasaatii; Tarsaani uffata

sanaas isa duraa sana ni caala.

17Akkasuma immoo namni

daadhii wayinii haaraya qalqalloof

moofaatti naqu tokkoyyuu

hin jiru; Yoo inni itti naqe

qalqallichi ni dhoohag; daadhiinis

ni dhangala'a; qalqalloonis

horoomaa ba'a. Daadhiin wayinii

haarayiih garuu yoo qalqalloo

haarayatti naqame lachanuu

yeroo dheeraa turu.

w6 ykn jabeenna; x9 ykn fulaa; y12 ykn

fayyaa hinqamneef; z13 ykn sooriyoo;

a15 ykn jila; b15 ykn ashilaa; c15 ykn

laaleffachuu; d16 ykn dullattii; e16 ykn

erbee; f17 ykn gorjoo; g17 ykn tarsa'a;

h17 ykn haarofni

17 Maatewoos 9:17

Intala Duutee fi Dubartii

Dhukkubsatte

9:18-26 kwf ⇒ Mar 5:22-43; Luq 8:41-56

18Otoo inni waan kana dubbachaa

jiruu, bulchaan tokko

dhufee fuula isaa duratti jilbiinfatee,

"intallii tiyya ammuma na

duraa duute; Garuu koottuutii

harka kee ishii irra kaa'i; Ishiinis

ni jirrattii" jedheen. 19Yesuusis

ka'ee barattoota isaa fudhatee

namicha faana deeme.

20Kunoo, dubartiinj sababii dhiigni

isii dhangala'aa tureef waggaa

kudhanii lama dhiphachaa turte

tokko dudda duubaan dhuftee

handaara uffata isaa harkaan

tuxxe. 21Isiinis garaa isii keessatti,

"ani yoo uffatuma isaallee tuqe

nan fayya"jettee yaaddee turteetii.

22Yesuusis gargalee isii ilaalee,

"yaa intala tiyya, amantiin kee si

fayyiseeraatii jabaadhu!" jedheen.

Dubartiin sunis yeruma sana

fayyite.

23Yesuusis yommuu gara mana

bulchaa sanaa dhufee warra ulullee

afuufanii fi uumata wacu argetti,

24"Asii deemaa! intalattiin rafuutti

jirti malee hin duunee" jedheen.

Isaan garuu itti kolfan. 25Erga

namoota gadi baasanii booddee

Yesuus ol-seenee harka isii qabe;

isiinis kaatee dhaabatte. 26Oduun

waayee kanaas kutaa biyya sanaa

hundumaa keessa faca'e.

Yesuus Namoota Jaamaa Fayyisuu

Isaa

27Yesuus otoo achii ka'ee deemaa

jiruu jaamonni lama isa

faana deemanii, "Yaa Ilma Daawiti

nu maari!k" jedhanii iyyan.

28Yommuu inni mana seenettis

jaamonni sun gara isaa dhufan;

innis, "akka ani waan kana

gochuu danda'u ni amantuu

ree?" jedhee isaani gaafate.

Isaanis, "eeyee, yaa gooftaa!"

jedhanii deebisaniif.

29Yesuusis ija isaanii qaqqabeel,

"akkuma amantii keessanii

isiniif haa ta'uu" jedheen. 30Iji

isaaniis ni baname. Yesuusis,

"akka namni tokkolleen waan

kana hin dhageenneef of eegadhaa"

jedhee jabeessee isaan ajaje.

31Jarri garuu achii ba'anii kutaa

biyya sanaa mara keessatti waayee

isaa odeessan.

32Otoo isaan gadi bawuutti

jiranuu jarri tokko arrab-didaam

jinniidhaan qabame tokko Yesuusitti

fidan. 33Arrab-didaan sunis

eega jinniin isa keessaa baafamee

booddee ni dubbate; Namoonnis,

"Wonni akkanaa takkumaa Israa'el

keessatti argamee hin beeku"

jedhanii dinqifatann.

34Fariisonni garuu, "Inni mootii

jinniitiin jinnii baasa" jedhan.

Hojjattoonni Muraasa

35Yesuus manneen sagada

i18 ykn mucattiin; j20 ykn niitiini;

k27 ykn nuu nai'; l29 ykn ila isaanii

qaqqabatee; m32 ykn duudaa, n33 ykn

maadeffatan /ajaa'ibsiifatan

Maatewoos 9:18 18

isaanii keessatti barsiisaa, wangeela

mootummaa lallabaa, akkasumas

dhibee fi dhukkuba gosa

cufaa irraa namoota fayyisaa

magaalotaa fi gandoota cufa keessa

naanna'aa ture. 36Innis yommuu

tuuta namootaa argetti garaa

laafeef; Isaan akkuma hoolotao

tissituu hin qabneetti cinqamanii,

gatamaniis turaniitii. 37Barattoota

isaatiinis akkana jedhe; "Oomishnip

walitti qabamu baayyee dha;

Hojjattoonni garuu muraasaq.

38Kanaaf akka gooftaan oomisha

sanaa gara oobruur oomisha isaatti

hojjattoota erguuf kadhadhaa."

Yesuus Barattoota Kudhanii

Lamaan Erguu Isaa

10:2-4 Kwf ⇒ Mar 3:16-19; Luq 6:14-16 ;

HuE 1:13

10:9-15 Kwf ⇒ Mar 6:8-11; Luq 9:3-5; 10:4-12

10:19-22 Kwf ⇒ Mar 13:11-13; Luq 21:12-17

10:26-33 Kwf ⇒ Luq 12:2- 9

10:34-35 Kwf ⇒ Luq 12:51-53 10 Yesuus barattoota isaa

kudhanii lamaan ofitti

waamee akka isaan hafuurota

xuraawoo baasaniif, dhibee fi

dhukkuba hundumaas akka fayyisaniif

aangoos isaaniif kenne.

2Maqaan ergamtoota kudhaniilamaaniis

kana: Inni jalqabaa

Simoon isa Pheexiroos jedhamuu

fi obboleessa isaa Indiriyaas,

Yaaqoob ilma Zabdewoosiitii fi

obboleessa isaa Yohaannis, 3Filiphoos,

Bartoloomewoos, Toomaas,

Maatewoos isa qaraxa walitti

qabu, Yaaqoob ilma Ilfiyoosiitii

fi Taadewoos, 4Simoon hinaaftichaa,

Yihuudaa Asqorooticha

isa Yesuusin dabarsee kenne.

5Yesuus yommuu warra kudhanii-

lamaan kanneen ergetti

akkana jedhee isaan ajaje; " Gara

namoota ormaa hin dhaqinaa;

Magaalotat Samaariyaa tokkollee

hin seeninaa.6Qooda kanaa

gara hoolota mana Israa'eli kanneen

badan sanaa dhaqaa. 7Yommuu

dhaxxanis,'Mootummaan

Samii dhiyaateera' jedhaa lallabaa.

8Dhukkubsattootau fayyisaa;

Warra du'an kaasaa; Warra

lamxaa'anv qulqulleessaa; Jinnii

baasaa; Tola waan argattaniif

toluma kennaa. 9Warqii yookiin

meetii yookiin sibiila diimaa

qabattanii hin deeminaa.10Imala

keessaniifis korojoo yookiin qomeew

lama yookiin kophee yookiin

ulee hin baatinaa; Hojjataaf waan

isa barbaachisu argachuun ni

malaatii.

11"Yommuu Magaalaa yookaan

ganda kamiyyuu seentanitti nama

isin simachuu fedhu barbaadaa;

Hanga achii deemtanittis mana

isaa turaa.12Yommuu mana sana

seentanis nagaya gaafadhaax

o36 ykn ooliyyee; p37 ykn midhaan; q37 ykn

diqqoo; r38 ykn maasii /maasaa; s1 ykn

jabeenna; t5 ykn dira; u8 ykn warra fayyaa

hinta'in; v8 ykn qomaaxaa; hiikkaani Girikii,

lamxii qofa otoo hinta’in dhukkuba gogaa

nafa namaa miidhu agarsiisa, w10 ykn gorjoo

ykn ubbaara; x12 ykn nagaya fuudhaa

19 Maatewoos 10:12

13Nageenni keessan yoo mana

sanaaf male, mana sanaaf haa

ta'uu; Yoo isaaf hin malin garuu

nageenni keessan isiniif haa deebi'uu.

14Yoo namni tokkolleen

isin simachuu baate yookiin dubbii

keessan dhagawuu baate, yeroo

mana yookiin magaalaa sanaa

baatanitti awwaara miila keessanii

dhadha'aadhaa. 15Ani dhuguma

isinittin hima; Guyyaa

murtiitti waan magaalaa sana

irra ga'u irra kan Sodoomii fi

Gomoraa irra ga'u wayya.

16Kunoo, ani akka hoolotaa gara

jidduu yeyyiittiy isin erga; Kanaaf

akka bofaa qaroo, akka gugeesz

garraamiia ta'aa.

17"Namoota irra uf-eegadhaa;

isaan dabarsanii gumii murtiitti

isin kennuutii; Mana sagadaa

isaanii keessattis isin garafu.

18Isinis akka isaanii fi namoota

ormaatti dhugeessitoota taataniif

anaaf jettanii fuula bulchitootaatii

fi moototaa duratti ni dhiyeeffamtu.

19Yommuu dabarsanii isin

kennanis akkamitti akka dubbattan

yookiin maal akka jettan hin

yaadda'inaa; Wonni isin dubbattan

yeruma sanatti isinii kennama.

20Hafuura Abbaa keessaniittu isin

keessaa dubbata malee isin hin

dubbattaniitii.

21"Obbolleessi dabarsee obboleessa

isaa du'atti kenna; abbaani

dabarsee mucaa isaa du'atti kenna;

Ijoolleenis warra isaaniitti ni ka'u;

isaan ijjeesus. 22Namni martinuu

sababii kootiif jedhee isin jibba;

kan hanga dhumaatti obsu garuu

ni fayya. 23Yommuu Magaalaa

tokko keessatti isin gaargalchan,

gara magaalaa kaaniitti baqadhaa;

Ani dhuguma isinitti hima;

Hanga ilmi namaa dhufutti

magaalota Israa'eli hundumaa

keessa naannoftanii waliin hin

geettan.

24"Barataan tokko barsiisaa

isaatii oliimiti; garbichis gooftaa

isaatii olii miti. 25Barataan tokko

akka barsiisaa isaa ta'uun, garbichi

tokko immoo akka gooftaa

isaa ta'uun ni gaha: Erga abbaa

manaatiin 'Bi'eelzebuul' jedhanii,

worra mana isaa jiraataniin ammoo

hagam kana caalaa hin

jenne ree?

26"Kanaaf isaan hin sodaatinaa;

Wonni hagoogamee otoo hin

mullifamin hafu yookaan wonni

dhoffamee otoo ifatti hin baafamin

hafu hin jiruutii. 27Waan ani dukkana

keessatti isinitti himu ifa

keessatti odeessaa; Waan hasaasaan

dhageessan bantiib manaa koraatii

labsaa. 28Warra foon malee lubbuu

ijjeessuu hin dandeenye hin sodaatinaa;

Qooda kanaa isa foonii

fi lubbuu gahaannam keessatti

balleessuu danda'u sana sodaadhaa.

29Simbirroonnic lama beessee

y16 ykn ya'ii, z16 ykn saphaliisaa/handarii,

a16 ykn fayyaaleyyii /garaa toleeyyii;

b27 ykn fiixee, c29 ykn simphirreeni

Maatewoos 10:13 20

tokkotti gurguramuu mitii? Isaan

keessaa tokkoyyuu fedhii Abbaa

keessanii malee lafa hin buutu.

30Isin garuu rifeensi mataa keessanii

cuftinuu lakkaa'amaad dha.

31Kanaaf hin sodaatinaa; Isin

dimbiiccooe hedduu caalaa gatii

qabduutii.

32"Kanaaf nama fuula namaa

duratti naa rageessu hundumaaf

anis fuula Abbaa kiyya isa samii

irraa duratti nan rageessaaf.

33Nama fuula namaa duratti na

ganuf garuu anis fuula Abbaa kiyya

isa samii irraa duratti isa nan gana.

34"Ani lafa irratti waan nagaya

buusuuf dhufe hin se'inaa; Ani

goraadee fiduuf malee nagaya

buusuuf hin dhufne. 35Ani, "

'nama tokko abbaa isaatti,

intala immoo haadha ishiitti,

niitii ilmaas amaatiig ishiitti

kaasuuf dhufeeraatii.

36Diinnih nama tokkoo,

miseensuma maatii isaa ti.'

37"Namni abbaa isaa yookaan

haadha isaa na caalchisee jaalatu

hundinuu naaf hin malu; Namni

ilma isaa yookaan intala isaa na

caalchisee jaalatu hundinuu naaf

hin malu. 38Namni fannoo isaa

baadhatee na hin hordofne hundinuus

naaf hin malu. 39Namni

lubbuu ufii oolfachuu yaalu

kamiyyuu lubbuu isaa ni dhaba;

garuu namni naa jedhee lubbuu

isaa dhabu kamiyyuu lubbuu ufii

ni argata.

40"Namni isin simatu na simata;

Namni na simatu immoo

isa na erge sana simata. 41Namni

raajaai tokko sababii inni raajaa

ta'eef jedhee simatu gatii raajaa

tokkoo ni argata. Namni nama

qajeelaa tokko sababii inni nama

qajeelaa ta'eef jedhee simatu

gatii nama qajeelaa tokkoo ni

argata. 42Ani dhuguman isinitti

hima; Namni kamiyyuu yoo worra

didiqqaa kanneen keessaa isa

tokkoof sababii inni barataa koo

ta'eef jedhee bishaan qabbanaawaa

budduussaa tokkoollee

kenne, inni dhugumaan gatii isaa

hin dhabu."

Yesuusii Fi Yohaannis Cuuphaa

11 : 2 - 19 Kwf ⇒ Luq 7 : 18 - 35 11 Yesuus erga barattoota

isaa kudhanii lamaaniif

ajaja kennuu raawwatee booddeej

achii ka'ee magaalotak Galiilaa

keessatti barsiisuufi lallabuuf

jedhee karaa isaa itti fufe.

2Yohaannis mana hidhaa taa'ee

yommuu waan Kiristoos hojjachaa

ture dhaga'etti barattoota isaa

ergee, 3"inni dhufuuf jiru sun si'i

moo yookiin kan dhibii eeganna?"

jedhee gaafate.

d30 ykn ya hedame/ laakkayama'a;

e31 ykn burriyyaa; f33 ykn mormatu;

g35 ykn haadha dhiirsaa; h36 ykn

nyaaphii; i41 ykn raaga; j1ykn fixateen

duubatti; k1 ykn dira

21 Maatewoos 11:3

4Yesuusis akkana jedhee deebiseef;

"Deebi'aatii waan dhageessanii

fi waan argitan Yohaannisitti

himaa; 5Jaamonni ni argu;

Naafni ni deema; Warri lamxaa'anl

ni qulqullaawu; Duudaan ni

dhagaya; Warri du'an ni ka'u;

hiyyeeyyiifis wangeelli ni lallabama;

6Namni natti hin gufanne

eebbifamaa dha."

7Erga barattoonni Yohaannisi

ba'anii sokkanii booddee, Yesuus

waayee Yohaannisi namootatti

himuu jalqabe; Akkanas jedhe;

"Isin maal arguuf gara lafa onaattim

baatanii? Leemmana qilleensi raasu

moo? 8Maal arguu baatan ree?

Nama uffata midhaagaa uffate

moo? Kunoo, warri uffata midhaagaa

uffatan mana moototaa

jiru. 9Yoos maal arguu baatan

ree? Raaga moo? Eeyee; Ani

dhuguman isinitti hima; Inni

raaga caala. 10Kunis isa waayeen

isaa,

" ' Kunoo, ani ergamaa koo isa

fuula kee duraan karaa

kee qopheessu,

si dura nan erga' jedhamee

barreeffame sanaa dha.

11Ani dhuguma isinitti nan hima;

Nama dubartii irraa dhalate

keessaa kan Yohaannis cuuphaa

caalu tokkolleen hin argamne;

namni mootummaa samii keessatti

nama hundumaan gadi ta'e

garuu isa ni caala. 12Mootummaan

Samii bara Yohaannis

cuuphaatii jalqabee hanga ammaatti

humnaan dhiibachaa jira;

Namoonni dhiibatanis humnaan

mootummaa sana argatu. 13Raagonni

martinuu, seerri Muusees hanga

Yohaannis cuuphaatti raajiin

dubbataniiruutii.14Isinis kana

fudhachuuf yoo fedhii qabaattan,

inni Eliyaas isa dhufuuf jiruu

dha. 15Namni gurra dhagawu

qabu haa dhagawuu.

16"Ani dhaloota kana maaliin

wal fakkeessuu danda'a? Isaan

akkuma ijoollee lafa gabayaa

taa'anii hiriyyoota isaanii waamanii

akkana jedhanii ti;

17" 'Nu ulullee isinii afuufne; isin

garuu hin sirbine;

Faaruu booyichaas

isin dhageessifne; isin garuu

hin boonye.'

18Yohaannis yeroo dhufe womaa

hin nyaatu, womaas hin dhugu

ture; Isaanis, 'Inni jinnii qaba' jedhu;

19Ilmi namaa immoo nyaachaa,

dhugaas dhufe. Isaanis, kunoo

albaadhessaao fi machaawaa,

michuup warra qaraxa walitti

qabaniitii fi michuu 'cubbamtootaa'

jedhu. Ogummaanq garuu hujii

isiitiin mirkanoofti."

l5 ykn Qomaaxa'an; hiikkaani Girikii,

Lamxii qofa otoo hinta'in dhukkuba

gogaa nafa namaa miidhu agarsiisa;

m7 ykn alootti; n13 ykn himana; o19 ykn

sabdii; p19 ykn jaala; q19 ykn qaroomii

Maatewoos 11:4 22

Magaalota Cubbuu Irraa Hindeebineef

Wayyoo

11:21-23 Kwf ⇒ Luq 10:13-15

20Kana booddee Yesuus sababii

magaalonni inni itti hujii

dinqiir isaa gara caalu hojjate

sun qalbii hinjijjiiratiniifs akkana

jedhee isaan balaaleffachuu jalqabe;

21"Yaa Koraazin Siif wayyoo! yaa

Beetsaayidaa Siif wayyoo! Hujiin

dinqii kan isin keessatti hojjatame

sun otoo Xiiroosii fi

Siidoonaa keessatti hojjatamee

jiraatee, isaan silaa yeroo dheeraan

dura uffata gaddaat uffatanii,

daaraas ufitti firfirsanii cubbuu

irraa deebi'u ture. 22Ani garuu

isinittin hima; waan Guyyaa

murtiitti isin irra gawu irra waan

Xiiroosii fi Siidoonaa irra gawu

wayya. 23Atis yaa Qifirnaahom,

hanga Samiitti ol kaafamuu barbaaddee?

Ati si'oolitti gadi darbatamta;

Hujiin ajaa'ibsiisaan si

keessatti hojjatame sun otoo Sodoom

keessatti hojjatamee jiraatee, Ishiin

hanga hardhaatti ni jiraatti ture.

24Ani garuu sitti nan hima; Guyyaa

murtiitti waan sirra gawu irra

waan sodoom irra gawu wayya."

Yesuus Dadhabdoota Waamuu

Isaa

11:25-27 Kwf ⇒ Luq 10:21,22

25Yesuusis yeroo sana akkana

jedhe; "Yaa Abbaa, yaa Gooftaa

Samiitiifi lafaa, sababii ati waan

kana ogeeyyiifi hubattoota jalaa

dhossitee daa'immanitti muldhifteef

ani si galateeffadha. 26Eeyee

yaa Abbaa, kun fuula kee

duratti akka malee gammachiisaa

ta'eeraatii.

27"Abbaan kiyya waan cufa

dabarsee natti kenneera; Abbaattu

ilma beeka malee namni

tokkolleen ilma hin beeku; Ilmaa

fi warra Ilmi itti muldhisuu

fedhu malee namni tokkolleen

Abbaa hinbeeku.

28"Isin warri dadhabdan, warri

ba'aan isinitti ulfaate hundinuus,

gara kiyya koottaa; Anis isin

boqochiisa. 29Qaambarau kiyya

fuudhaatii baadhaa; Narraas

baradhaa; waan ani garraamiiv fi

gad of-qabeessa ta'eef isin Lubbuu

keessaniif boqonnaa ni argattuu.

30Qaambarri kiyya nama hin

quuqu, Ba'aan kiyyas hin ulfaatu.

Gooftaa Sanbataa

12:1-8 Kwf ⇒ Mar 2:23-28; Luq 6:1-5

12:9-14 Kwf ⇒ Mar 3:1-6; Luq 6:6-11 12 Yesuus yeroo sana guyyaa

Sanbataatiin oobruu

midhaanii keessa dabraa ture;

Barattoonni isaas waan beela'aniif

asheeta qamadiiw ciratanii

nyaachuu jalqaban.2Fariisonnis

yommuu waan kana arganitti, "Ilaa!

barattoonni kee waan guyyaa

r20 ykn maadee/mamaa/ajaa'ibsiisaa;

s20 ykn cubbuu irraa hindeebi'in; t21

ykn laalalaa, u29 ykn qaamphara/

waanjoo; v29 ykn fayyaalessa/garaa

toleessa; w1 ykn dargaayyee

23 Maatewoos 12:2

Sanbataatiin hojjachuun hin eeyyamamne

hojjatuu" jedhaniin.

3Innis akkana jedhee deebise;

"Yeroo Daawitii fi warri isa wajjiin

turan beela'anitti waan Daawit

godhe isin hin dubbifnee? 4Daawit

mana Waaqayyoo seene; innii fi

warri isa waliin turanis buddeena

kennaa nyaatan. Buddeeni sun

immoo lubootax qofaaf malee

isaaniif hin eeyyamamu ture.

5Yookaan akka luboonni mana

qulqullummaa keessaa guyyaa

Sanbataatiin Sanbata xureessan,

ta'us akka yakka ta'ee isaanitti

hin lakkaawamney isin seera

keessatti hin dubbifnee? 6Ani

isinitti nan hima; Kan mana

qulqullummaa caalu asi jira.

7Isin, Otoo dubbiin, 'ani araara

hawwa malee aarsaaz hin hawwu'

jedhu sun maal jechuu akka ta'e

beettanii silaa warra yakka hinqabnetti

hin murtan ture. 8Ilmi

Namaa Gooftaa Sanbataatii."

9Innis achii ka'ee dhaqee, mana

sagada isaanii seene.10Kunoo,

namichi harki laamsha'ea tokko

achi ture; Fariisonnis sababii

ittiin Yesuusin himatan barbaadaa

waan turaniif, "guyyaa

sambataatiin nama fayyisuun

seeraa?" jedhanii isa gaafatan.

11Yesuusis akkana isaaniin jedhe;

"Isin keessaa namni hoolaa tokko

qabu, kan yoo hoolaan sun guyyaa

Sanbataatiin boolla keessa

bu'e harkisee hin baafanne jiraa?

12 Namni ammoo hangam hoolaa

caalaa gatii guddaa hin qabuu

ree? Kanaaf guyyaa Sanbataatiin

waan gaarii hojjachuun seeruma."

13Namichaanis, "harka kee

diriirfadhu" jedhe; Namichis harka

isaa diriirfate; Harki isaas guutummaatti

fayyee akkuma isa

kaanii ta'e. 14Fariisonni garuu gadi

bahanii haala ittiin Yesuusin

ijjeesan mariyatan.

Tajaajilaa Waaqayyoo

15Yesuusis waan kana hubatee

bakkab sanaa ka'ee deeme;

Namoonni baay'eenis isa hordofan;

Innis dhukkubsattootac isaanii

mara fayyise. 16Akka isaan akka

inni beekamu hin goones isaan

ajaje. 17Kunis akka wonni Isaayyaas

raajichid dubbate sun fiixaan

bawuuf ta'e; Innis akkana jedha:

18"Tajaajilaane kiyya inni ani

filadhe,

Inni ani jaaladhuu fi inni ani

itti gammadu Kunooti;

Ani hafuura kiyya isa irra nan

kaa'a.

innis namoota ormaatti murtii

qajeelaa ni labsa.

19Inni hin lolu yookaan hin iyyu;

Namni tokkolleen qoonqa isaa

karaa irratti hin dhagawu.

x4 ykn qaallolee; y5 ykn hedamne; z7 ykn

sooriyoo; a10 ykn irratti du'e; b15 ykn

fulaa;c15 ykn worra fayyaa hin qabne;

d17 ykn raagichi; e18 ykn hojjataani

Maatewoos 12:3 24

20Inni hanga akka murtiin qajeelaani

moowu godhutti,

shambaqqoof buruqellee hin

cabsu;

foo'aa ibsaa kan seequsg hin

dhaamsu.

21Namoonni ormaas maqaa isaa

abdatu"

Yesuusii Fi Bi'eelzebuul

12:25-29 Kwf ⇒ Mar 3:23-27; Luq 11:17-22

22Yommuus namicha

view:  normal / recent topics
Recent TopicsRepliesViewsLast Post 
halelluyya
033 over a year ago