maranata

yesuus dafii koottu

Guestbook


 Walqunnamtii saalaa gaa’ela dura Macaafni Qulqulluun maal jedha?

Deebii:Macaafa Qulqulluu keessaa walqunnamtii saalaa gaa’ela duratiif kan ittigargaaramame jechi Ibrootaa yookiin Griikii hin jiru. MacaafniQulqulluun ejja fi walqunnamtii saalaa karaa sirrii hin taane ifattimorma, garuu walqunnamtii saalaa gaa’ela dura akka ejjaatti fudhatamaa?Akka 1 Qorontoos 7:2 tti, “eeyyeen” deebii ifa ta’eedha. “Qorama ejjaaooluudhaaf dhiirrii adduma addaan haadha manaa ofii isaatii haaqabaatu, dubartiinis adduma addaan abba manaa ofii isheetii haaqabaattu.” Waraabbii kana keessatti, gaa’elli waliquunnamtii seeraanala ta’eef akka “falaatti” kaa’a. 1 Qorontoos 7:2 kan inni jechaa jiru,namoonni of qabuu waan hin dandeenyeedhaaf baay’een isaanii gaa’eelaanala kan ta’e walqunnamtii saalaa taasisu, namoonni walfuudhuu qabu.Achumaanis fedhii isaanii karaa sirrii ta’een guuttachuu danda’u.

 

Erga 1 Qorontoos 7:2 walqunnamtii saalaa gaa’elaan duraa ifatti akkahiikaa ejjaatti kaa’ee, waraabbiileen Macaafa Qulqulluu walqunnamtiisaalaa gaa’elaan alaa akka cubbuutti erga morman, walqunnamtii saalaagaa’elaan duraas cubbuu akka ta’etti faradama. Walqunnamtii saalaagaa’elaan duraa akka hiikaa Macaafa Qulqulluutti akka ejjaattifudhatama. Walqunnamtii saalaa gaa’elaan duraa cubbuu akka ta’e kandubbatan waraabbiilee Macaafa Qulqulluu heedduutu jiru (HojiiErgamootaa 15:20; 1 Qorontoos 5:1; 6:13, 18; 10:8; 2 Qorontoos 12:21;Galaatiyaa 5:19; Efesoons 5:3; Qolaasaayis 3:5; 1 Teseloonqee 4:3;Yihudaa 7). Macaafni Qulqulluun gaa’eelaan dura of qabuun akka jiraatudubbata. Walqunnamtii saalaa abbaa manaa fi haadha manaa gidduuttiitaasifamu walqunnamtii saalaa tokkicha isa Waaqayyoo mirkaneesseedha(Ibroota 13:4).

 

Harka caalaa nuyi ala baay’ee “bashananna” walqunnamtii saalaa duwwaairratti xiyyeeffanna gara kan biraa akka akka qabu utuu hin beekiin-walhormoota. Walqunnamtii saalaa gaa’eela gidduu gammachiisaadha,Waaqayyoo haala sanatti isa taasiseera. Waaqayyo dhiirrii fi dubartiingaa’eela keessatti daangeeffamuudhaan hojii walqunnamtii saalaatiinakka gammadan barbaada. Weedduun weeddootaa fi keeyyattoonni MacaafaQulqulluu heedduun kan akka (Macaafa Fakkeenyaa 5:19) gammachuuwalqunnamtii saalaa ifatti agarsiisu. Haa ta’u malee, lamaan isaaniiyaada Waaqayyo walqunnamtii saalaatiif qabu hubachuu qabu ijoolleegodhachuu dabalatee. Kanaaf, dhiirrii fi dubartiin gaa’eelaan durawalqunnamtii saalaa raawwachuun cubbuu dachaa lama ta’a- gammachuujaraaf hin hayyamamne argachaa jiru, caasaa maatii isa Waaqayyoijoollee hundumaadhaaf yaadeen alatti jireenya nama uumaa jiru.

 

Waanti qabatamaa mul’atu dogoggora sirrii kan hin taane irraa waan addahinbaasneedhaaf, utuu ergaan kan Macaafa Qulqulluu ta’e walqunnamtiisaalaa gaa’eelaan duraatiif abboomamuun ta’e, dhukkubni karaawalqunnamtii saalaa darban kan xiqqatan ture, wal hiikuunis ni xiqqatature, kan utuu hin eerumin hafan ni xiqqatu fedhiin ala ulfaa’uunis nixiqqata ture, ijoolleen jireenya isaanii keessatti maatiin ala guddatanlakkoofsaan ni yaratu ture. Yeroo walqunnamtii saalaa gaa’eelaanduraatti dhufamu of qabuun qajeelfama Waaqayyoo isa tokkicha. Of qabuunjireenya fayyisa, daa’imman eega, walqunnamtii saalaa gatii sirrii qabukenna, akkasumas, bay’ee kan barbaachisu, Waaqayyoon kabaja.

 

     faashion

1phex 3:3,4 yoo ilaalle

of kuuluun keessan,wanta alaan mul'atu,mataa tolfachuudhan,warqee naqachuudhan,uffata baba'eessa uffachuudhanis hin ta'in,garuu of kuuluun kessaan inni hin badne keessa nammummaa keessanii isa dhokataadhan haa ta'u !kunis hafuura gammachuufi gabii isa waaqayyo  duratti gati-jabbessa ta'e sanaan haa ta'u e

Rom 12 :2 fakeenya jireenya bara isa darbuu kana duuka hin bu'inaa! jaalalli waaqayyo isa kam akka ta'e gargar baasuuudhaaf,yaada garaa keessanii haarefachuudhan of didiiraa!jaalalli waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e,waan isa duratti fudhatamaa ta'e,waan akeekasa fiixan baasu hubachuudha

Ergaa yaaqob 4:4

isin namoota garagagaltuunana! biyya lafaatti michoomuun diina waaqayyoo akka nama godhu hin beektanii ree? namni michuu biyya lafaa ta'uu barbaadu,diina waaqayyo of in godha jedha

egaa biyya lafaa fakkachuu waaqayyo hin jaalalatu warri fashinii duuka bu'ani egaa maal jennu ree? of yaa ilaallu

BARA 2005 IRRATI MAAL KAROORFATAN

MUL'ANNI KEESAAN HOO?

HUNDAAFUU HOJII KEE WAAQAYYOTTI KENNADHU WANTI ATI YAADUS FIIXAAN SIIF BA'AA

FAKK 6;33

odeefanno dabalataaf

[email protected]

  

 

types of love

The 3 Types of Love

There are three types of love:

 


 

1) Eros love - known as "erotic love". It is based on strong feelings toward another. It usually occurs in the first stages of a man-woman "romantic" relationship.

This love is based more on physical traits. Say a person says he has "fallen in love" for a woman, because "she looked like an angel" (sheesh). Or a woman "falls in love" for a guy because he is intelligent, has good breeding, etc.

The weakness with this type of love is obvious. It is based more on "self-benefit", of what can benefit you rather than the other person. This is "I love you because it feels good, and makes ME happy loving you." See? The keyword is the word "ME".

When that person doesn't "feel happy" anymore in loving that person, she/he is led to believe that she/he has "fallen out of love". Actually, there was never "true love" in the first place. The fact is, love by feelings alone cannot be called "true love" simply because they do not know each other that much yet.

Two people feel this strong emotional attraction towards one another, though they barely really know about each other's personalities. A person usually puts her/his best foot forward, showing only her/his good side. In order to be sure if "true love" exists, two people must know and accept each others' good and bad traits.

Furthermore, they must have gone through a lot of time with each other, going through BOTH joys and sorrows, pains and pleasures, and still end up together. A lot of sacrifice towards each other is therefore essential.

It is love that is untested by hardships, and therefore may or may not last in the long-term. It may or may not develop into a higher form of love - philos love. Eros love can only succeed in the long-term if it progresses into a higher form of love. Otherwise, it will not last.

The romantic feeling common in "eros love" is natural, and an important part of a relationship between a man and a woman. Romance also plays a role in strengthening the bonds, especially at the start of a relationship. This is part of God's plan.

What we need to be careful of is assuming a relationship must be "real love" just because it is romantic, because all we feel is happiness. As with most anything in life, we must learn to use both our heart and mind to judge if something is real.

Be careful also of being in love with the "concept of love" itself, rather than for who the person is. TV. movies, media has "romanticized" so much, it is often hard to see reality from fiction.

You must love a person for her/his uniqueness, not because you simply want to feel the joy of "being in love." Such a love is concerned more with the "self" rather than the partner.

Over-relying on pure emotion without the balance of logic is a recipe for failure.

2) Philos love - a love based on friendship between two people.

It is true that two lovers that start out by being friends first before becoming partners usually are the relationships that last more, long-term.

Friendship is the foundation of a successful relationship. This is true whether it is marriage, or boyfriend-girlfriend, relationship betweeen family members, relationship with co-workers, employer, etc.

In the case of a man-woman romantic relationship, the advantage is you get to know each other first, before committing to a more serious relationship above friendship.

You start out as friends, then admire each other, then possibly strong emotions can suddenly appear over time and you both realize you miss each other more. It takes time, and is patient (love is patient, love is kind!).

This is in contrast to a man-woman romantic relationship which starts out by "eros love", meaning you get attracted by physical/mental traits alone. Strong emotions start almost immediately (some would even say "love at first sight"), though you do not even know each other that much.

With eros love, you see only each other's strengths/good side, everything is rosy, mushy feeling of happiness, etc. Again, you cannot judge "real love" between two people based on strong emotions alone.

Philos love is a love based on "give-and-take", where two people benefit each other in a mutual way. One partner is still concerned with what she/he can take, but at the same time is also concerned with her/his partner's benefit and therefore gives back in return.

Therefore, philos is a higher type of love than eros. Philos love is a mutual, "give-and take" relationship, while eros love is a self-based, form of love that is more concerned with the "self" or self-benefit.

Like eros love, philos love must develop into a higher form of love, the highest love of all - "agape" or unconditional love.

3) Agape - unconditional love

The third and highest type of love is "agape", or unconditional love.

Agape love is above philos love and eros love. It is a love that is totally selfless, where a person gives out love to another person even if this act does not benefit her/him in any way. Whether the love given is returned or not, the person continues to love (even without any self-benefit).

Say, you help out a person, even though that person hates you and curses you. Or you take insults from your partner without hitting back, all the while forgiving and praying for your partner to amend her/his ways. Or the famed "unconditional love" that a mother has for her child (her child will always be the most beautiful child in the world to her, even with a face only a mother could love!).

Or the love we show our parents, taking care of them and helping them in their old age. Just like they took care of us when we were young, it is done with or without benefit in return.

However, the highest type of agape love is not human at all, but divine - God's unconditional love for us, His children.

God's love was shown to us the most when God the Father sent His one and only Son, Jesus Christ to his suffering and death on the cross for our salvation. There is no greater love than this. Jesus had no obligation to die for us, but He chose to. It is His gift, His ultimate gift.

He chose to die for us because He knew what would happen to us, to all mankind if He left us on our own. Without Jesus' death on the cross, mankind is doomed to eternal damnation, no soul will be able to enter eternal life in Heaven.

The sins of mankind (since the first sin at Eden by Adam and Eve) have become so many and so great that no man can "redeem himself" by his own means alone. Even if each person "suffered and died on the cross", it will not be enough to "repay sins' debts" to God. Only the Begotten Son of God, Jesus Christ Himself, dying on that cross for us would "repay our debts of sin".

First Corinthians 13:4-8 provides a perfect description for agape : "Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails."

In essence, eros love is "physical", philos love is "mental", and agape love is "spiritual". Thus, it is made up of the three fundamental elements of man: physical, mental and spiritual.

macaaf qulqulluu

kakuu haaraa

 

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

198 Comments

Reply Ð?оÑ?ноGup
3:05 AM on September 21, 2021 
Reply BitQT dum
2:01 PM on September 19, 2021 
Hallo David, geld geheimnis
url=http://my.migrationpolicy.org/salsa/track.jsp?url=https://verdienstmitinvestitionenmitentnahme.blogspot.com/ says...
Verdienst mit Investitionen mit Entnahme
online geld verdienen online geld verdienen
url=http://radio.cancaonova.com/iframe-loader/?t=Dating%20Single:%20No%20Longer%20a%20Mystery%20-%20R%C3%A1dio&ra=&url=https%3A%2F%2Fverdienstmitinvestitionenmitentnahme.blogspot.com%2F2021%2F07%2Fbitqt-app-frank-thelen-bitqt-betrug.html says...
bitcoin circuit sverige
https://www.spoke.com/tb/company/4fd5ed66f26148054d00196f/ounder+Collective+closes+%2440M+seed-stage+tech+fund++%28Nov-2009%29/https%3A%2F%2Fverdienstmitinvestitionenmitentnahme.blogspot.com%2F
Reply KennethGib
2:46 AM on September 19, 2021 
? ??????? ????? ? ????. ? ????, ??? ?? ?????????? ?????????? ? ???????. ? ??? ???? ????? ????????? ?????? ? ??????? ?????? ??????, ?? ?????? ????? ????????, ??????? ??????? ???, ??? ??? ?????. ? ???????? ?????, ?????? ?????? ? ????? ?????? ????, ????? ??????? ???????? ? ??????. 2, ?????? ????? ? ???????????? ?????, ???????????.
url=http://zamenazamkov.ru/ says...
????
url=http://zamenazamkov.ru/ says...
[img]https://sdelai-lestnicu.ru/wp-content/uploads/b/0/0/b00b2f1b7a5eff15162851d2621beaf7.jpg
[/url] ????????????? ?????? ?? ????????? ? ???????, ? ????? ?????? ?????? ?? ???????, ???????? ? ???????????? ?????. ????? ?? ??????? ??????? ???? ?????? ? ????? ????????? ????????, ????? ??????? ????? ??????????. ???????????????? ?????????????? ? ?????????? ?????????? ????????? ??? ????????? ?????? ?????? ? ??????????? ?? ???? ??????, ??????? ???? ????? ? ??????. ???????? ?????? ? ???????????? ???????????? ? ????????, ?????? ?????????????????? ???? ?? ???? ?????. ??? ????? — ??? ????? ??????, ??? ?? ????? ?????. ???????????? ?????? — ???? ?? ??????? ?????????, ?? ???????? ??? ???????? ???? ???????. ? ?? ????????? ??????? ??? ?????? ?? ??????? ??????. ? ?????? ??????????? ??? ??????? ??????? ????? ??????. ??? ????????, ????? — ??????. ?? ????????? ???????? ? ????, ? ?????? ???????? ??????, ??????? ???? ????? ?, ??????????????, ???? ??????, ?? ???????? ??? ???? ?????? ? ????????. ????? ??????? ?? ????????, ??? ?????? — ?? ?????? ?????! ??????? ?????? ?????? ??? ????? ?? ????? ??????? ??? ?????, ???? ????? ?? ????? ??????? ?????? ??????. ?? ?????????? ????? ???????? ???????? ??????????? ???? - ????????, ? ?????? ?????? ???????? ????????????? ?????????? ??? ??? ???????? ??????????????. ??????? ???????? ? ????????? ??? ??? ?? ?????? ????, ??????? ???????? ???? ??????, ?? ?????? ????????? ?????? ?? ???? ????????????? ????? ?????? ???????????. ???? ????????? ?????? ????? ???????? ??? ???? ????????, ? ??????????? — ?????????. ???????? ??????? ??????? ?? ??????????? ??????, ??? ?????????? ?????? ???????, ???? ???? ?? ???????! ?????? ??????? ????? ??????????? ? ??????, ??? ? ???? ???????. ??????? ???????? ?????? ????? ?? ??? ??????, ? ??? ?????? ???????, ??? ?????? ??? ??????? ?? ???? ?????, ???? ??????????! ????? ??????? ??????, ??? ???????????, ??? ???????! ?????? ???? ???????? ????????????? ????? ? ??? ??????? ?? ?? ??????, ??? ????????????? ??????? ?????? ????! ????? ??????? ???????, ??????? ??? ?? ??? ?????! ??? ??????? ?????? ? ???????????, ? ??????? ?? ?????? ????????????? ?????, ??? ???????????. ?????????? ????? ??? ???????? ???????????, ???????? ???? ????. ? ????? — ???????? ???????? ? ????? ? ??????! ??????????, ??????????? ??????????! ?????????, ?????? ? ?????? ?????? - ??????? ? ????????????? ??????. ????????? ?? ????????: ?????? ?? ?????? ?????? ? ??????? ???? ? ???? ????? ???? ???????????? ???? ???????? ?????? ????? ???????? ??????? ????? ?????-?????! ???????? ? ??????, ????? ???????? ??? ????????? ?????? ? ??????? 30 ?????! ???????? ???????? ??????? ? ?????? ????! ??????? ??????? ??????! ?????? ?? ?????? ?????? ? ??????? ????? ????????????? ? ????????????????? ??????. ????? 15 ??? ????? ?????? ? ???? ???????. ???????? ?? ?????-?????????? ? ??? ???????. ???? ? ???? ?????. ?????? ??? ?????? — 1 ???. ????? — ?? ???. ?????? — 1 ???. ??????? — ?? ???. ?????? ?????????????? ?????:. ??? ???????? ??:. ??????? ????????? ???????, ????? ???? ? ???????. ?? ????????? ????? ? ??????? ? ?????????, ??? ? ???????. ????? ??? ????????? ???????? ?? ?? ??????. ????????? ?????? ???????????? ?????? ???????????? ????????????????? ?????????????. ?????????? ????? ? ???????? ? ??????. ???????? ??????? ??? ????????????? ??????? ????????? ????. ???????? ?????? ? ???????????? ???????????????. ????????????? ??????? ????????? ?????, ?????, ?????. ?????? ????? ?????????? ?????? ???????????? ????????? ?????????? ?????? ??? ????? ?????. ????????? ?????, ???????? ?? ??????? ?? ?????. ?????? ????????? ?? ?????????, ? ???????? ?????? ???????. ?????? ?? ????? ??????????? ?????. ??? ??????????? ? ????????! ???? ???????? ???????? ???????? ??? ????? — ??? ????? ??????, ??? ?? ????? ?????. ???????? ???????? ??? ????????, ????? — ??????. ???????? ???? ??????? ?????? ?????? ??? ????? ?? ????? ??????? ??? ?????, ???? ????? ?? ????? ??????? ?????? ??????. ???????? ???????????? ??????? ???????? ? ????????? ??? ??? ?? ?????? ????, ??????? ???????? ???? ??????, ?? ?????? ????????? ?????? ?? ???? ????????????? ????? ?????? ???????????. ?????? ????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?? ??????????? ??????, ??? ?????????? ?????? ???????, ???? ???? ?? ???????! ????????? ????????. ????????? ?????????. ??????? ????????. ??????? ?????.
Reply Louishat
2:43 AM on September 18, 2021 
b says...
Sports Betting Affiliate Deals - The Best Sports Betting Affiliate Deals
url=https://www.jackpotbetonline.com/ says...
[b]Sports Betting
/url says...
Affiliate Deals is one of the most lucrative ways to earn money from sports. With the advent of the internet, affiliate marketing has turned into a very profitable business. Thanks to the internet, affiliate marketing has become an easy way to make money. There are many people who are making huge amounts of money from Sports Betting Affiliate Deals. There are several reasons as to why this affiliate marketing business is a winner: Affiliates can reach a lot of new customers through the internet. Thanks to the new jersey-licensed sports book websites, direct users can access numerous sporting events through the internet. Sports Betting Affiliate Deals is the best way to make money. Many people have successfully made money from using direct traffic to their websites. You can follow such a path to make money as well. Once an affiliate is signed up, they can use the gaming tools on the website to create custom promotions for other affiliates. For example, an affiliate can create custom promotions for NBA players, NFL players, cricket players, soccer players, tennis players and any other sports that have widespread appeal among fans. There is no limit to the kind of promotions that an individual affiliate can offer. As long as there is a substantial audience for the particular niche, there would be no shortage of online customers. [url=https://www.jackpotbetonline.com/][b]Sports Betting
/url says...
Affiliate Deals provides several options to the affiliates. They offer a wide range of choices to choose from, depending on the nature of the niche. For example, there is Sports Betting Affiliate Deals that rewards members for referring loyal customers to the site. Other Sports Betting Affiliate Deals provides a percentage of commission for every bet placed by the affiliate. These Sports Betting Affiliate Deals is particularly popular with online gamblers. Sports Betting Affiliate Deals often comes in the form of a welcome bonus. In other words, the member receives a certain amount of free money just for signing up. This welcome bonus might be in the form of a welcome letter or electronic newsletter or it might be a promotional product like a t-shirt, coffee mug or postcard. The welcome bonus may be a one-off payment or a multiple-off payment scheme. Sports Betting Affiliate Deals also sometimes come with a Sports Betting Bonus or Sports Betting Bonuses Reward. Sports Betting Affiliate Deals offers the affiliate an opportunity to earn more than what they might get from promoting directly through a website. It is a very exciting opportunity for people who enjoy betting and have a passion for online sports betting markets. Sports Betting Affiliate Deals is not new... they have been around for a long time. These special offers are usually made to attract new members to join the affiliate program and build a valuable customer list. Sports Betting Affiliate Deals is a great way to earn extra income. However, they are not suitable for everyone. If you wish to start earning money through Sports Betting, it is a good idea to get training from one of the leading Sports Betting Affiliate Deal providers. These providers offer training in all areas of Sports Betting from beginner to advanced. Sports Betting Affiliate Deals is not new... they have been around for a long time. These special offers are designed to attract new members and build a valuable customer list. [url=https://www.jackpotbetonline.com/][b]Sports Betting
[/url] Affiliate Deals is creating to help Affiliates make more money through Sports Betting. The bookmakers have created specific sections on their website which enable the affiliates to place Sports Betting odds on their website pages. The bookmakers provide all the betting odds for the games which the affiliate wants to place his/her Sports Betting odds on... for example, if the Sports Betting odds for NBA Eastern Conference are blue and the NBA Eastern Conference Odds is red...the affiliate would place the Sports Betting odds on the NBA Eastern Conference Odds page... then, when people visit that Sports Betting Affiliate Deals page and click on the Sports Betting odds, they would be taken to the NBA Eastern Conference Sports Betting page. When these people make a bet based on the Sports Betting odds and place their bet, they would be taking the risk of losing that Sports Betting Affiliate Deals that they have just placed on that Sports Betting Affiliate Deals page. Therefore, the Sports Betting Affiliate Deal providers like Sports Betting Central would make it harder for the undesirable Sports Betting Affiliate Deals to be accessed by the unwanted Sports Betting Affiliate Deal providers.
Reply BitIQ dum
12:44 PM on September 17, 2021 
Hallo Donalddies, bitcoin circuit demo
url=https://authp.abril.com.br/paywall/accounted/ampSync.php?gaBrand=veja&env=production&siteUrl=https://verdienstmitinvestitionenmitentnahme.blogspot.com/ says...
wo investieren geld
bitcoin circuit de geheimnis geld verdienen
url=http://images.google.com.mx/url?q=https://verdienstmitinvestitionenmitentnahme.blogspot.com/2021/06/crypto-cards-referral-code-whats.html says...
mitglied geld geheimnis
https://verdienstmitinvestitionenmitentnahme.blogspot.com/2021/06/affiliate-marketing-geld-verdienen-im.html
Reply Bitcoin Revival dum
5:29 AM on September 16, 2021 
Gr????e lieber Freund, geld verdienen ohne
url=https://cta-service-cms2.hubspot.com/ctas/v2/public/cs/preview/click?cta_guid=c5a19468-a3fc-4d22-87dc-a448093a0ff3&placement_guid=be545328-7fe4-4efc-8081-b8e9c6c7b1b2&portal_id=2288821&redirectUrl=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fonlinegeldverdienen18serisemgl%2F says...
Verdienst mit Investitionen mit Entnahme
https://bropu2.com/go/ha3ggmddmi5dgmzvhe
Reply Antonionnb
12:29 AM on September 16, 2021 
??????????? ??? ??????! ?????????? ?????? ???????? ?????????????????? ???????????????? ??????. ???? ??????????? ???????? 15 ??? ?? ????? ???? ????????? ? ????????. ??????????, ?????????????? ?????????????, ?????? ? ?????? ??? ?????????? ????? ????????? ? ??????, ????????? ? ????????? ?? ?????????? ????????? ???????????? ??????. ????????? ? ???????????? ??????????? ??? ????????????? ?????? ????????????? ??????? ????? ???????????? ???????????? ???? ?? ????? ???????????? ??????. ??????? ?????? ????????? ???????? ?????, ????????????? ? ?????????? ????????????, ???????? ?????? ??? ?????????? ???????????? ?????????????? ?????. ?????? ?????????? ??????? ??????????? ???? ? ????????? ??? ??????????? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ???????? ????. http://www.nlicey-centr.com.ua/user/Antonioqxw/ https://forum.cwsystem.ru/viewtopic.php?f=8&t=180&p=60852#p60852 http://www.bragaburgerq.com.br/whatspedidos/forum/viewtopic.php?f=3&t=283 https://www.ips.knietronic.net/index.php?/topic/1553-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-luxcase/ https://only.allsport.space/user/adizzycshlzea1946/
Reply Brianemiva
5:17 PM on September 14, 2021 
url=https://movingcompanies.shop/moving-companies-to-another-state.html says...
moving companies to another state
Reply Antoniorba
1:17 PM on September 14, 2021 
??????? ??????? ????? ????????!?????????? ?????? ???????? ?????????? ???? ??? ?????? ??????? ??????? ?? ????. ??????? ??????? ? ?????? ????????? ????????????? – ?????? ???????? ???????????? ? ???????? ?? ???? ?????. ?? ????? ????? ???? ???????.? ??? ????????? ??????? ????????, ????????? ?? ?????? ? ????????????.??????????? ???????? ??? ???? ? euroburservice – ???????? ?????? ? ???????????? ?????? ????????? ???? ?? ????? ???????? ? ?????? ?????! ????, ?????????? ?? ??????? ????????, ???????? ???????. ????? ?????????? ?? ???????, ??????? ??????? ?? ????????????? ???????? (??????? ? ????????) ? ?????????????????? ??????. ? ?????? ??????????? ???????? ????????????? ? ?????. ????? ?????????? ???????????? ?? ???????????? ????, ??????? ??????? ??????????? ?? ???????? ??? ?????????? ????????. ???????? — ????????? ????? ???????? (?? ????? ?? ???????????). ???????? ????????????? ? ???????? ?????. ?? ??????? ????????? ???????? ? ????????? ????? ?????? ? ??????? ????????????. ?????????????? ???????????? ?? ??????? ???? (??????????) ?? ???????? ?? ?? ???????? ???????, ? ?????? ???????????? ?????? – ???????, ??? ? ????. ?????? ?????????? ?? 2 ? (??? ??????? ??????????? ?????? ?????), ????? ?? ??? ??????? ???????????, ??? ????????? ???????? ?????????? ???? ??? ????????? ??????????. ??? ?????????? ? ????? ??????????????????: ??????? ?????? ??????????? ???????? ??????? ????? ? ????????????? ??????, ????? ?????? ??????? – ????????, ? ???????? ??? ?????? ???????? ? ????????????? ????? ??????????? ?????, ??? ???????? ? ????????. ?? ???? ???? ??? ???? ????! https://xxvsxx.clan.su/forum/20-41-1#408 https://teedinzone.com/webboard/index.php?topic=149617.new#new http://www.geektracker.net/profile.php?mode=viewprofile&u=4031 http://www.fjr1300.ru/index/8-45036 http://animefantreffen.techworx.at/viewtopic.php?f=30&t=92&p=99992#p99992